Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật thành Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật thành Phật
 • Tác giả : Thích Phước Nhơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 171
 • Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation Taiwan
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000007504
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

THÍCH PHƯỚC NHƠN (171 trang)

Printed in Taiwan, 1999

LỜI ĐẦU SÁCH

Tịnh độ là một trong mười tông phái của Phật Giáo Bắc Tông khi được truyền vào Trung Quốc cũng như VN, Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh dần dần trở thành phổ cập trong quảng đại quần chúng. Người niệm Phật cầu vãng sanh ngày càng nhiều, nhất là trong thời mạt pháp cận đại. Tăng cũng như tục mỗi khi gặp nhau đều chắp tay và niệm: Nam Mô A Di Đà Phật! ngay cả những người không thường đi chùa, không phải là Phật tử cũng thuộc nằm lòng câu Phật hiệu Di Đà.

Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, dễ tu, dễ thực hành cho mọi từng lớp từ già đến trẻ, từ tu sĩ đến cư sĩ, từ người nông dân cho đến vị tiến sĩ, bác học, nhất là phù hợp cho chúng sanh trong thời  buổi cơ khí năng động này. Bất kỳ ai  trong chúng ta niệm Phật  với đầy đủ: tín, hạnh, nguyện, thì cũng sẽ được vãng sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà dự vào hàng bất thối Bồ tát.

Khi mới xuất gia học đạo hằng ngày, chúng tôi thường nghe câu niệm Phật  của quí Hòa thượng, quí Sư bà, Ni sư, bạn hữu đồng tu cũng như nam nữ Phật tử; đồng thời chúng tôi cũng thường nghe quí Hòa thượng, Sư bà khuyên bảo nên niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng thật sự chúng tôi chưa thâm nhập và hiểu tường tận sự lợi ích của pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh; nhưng có lẽ cơ duyên chưa hội đủ hoặc  trí hiểu biết chưa thuần thục nên tâm ý còn mơ hồ và nghi vấn như: làm sao lại hóa sanh nơi hoa sen mà không do cha mẹ sanh, những gì là chín lớp liên hoa hóa sanh? Ta bà thế giới, Cực lạc thế giới có gì khác biệt, sao chúng sanh ở Cực lạc thế giới lại thuần là thanh tịnh không có nghiệp ác; gì là tín, gì là hạnh, gì là nguyện…bao nhiêu nghi vấn cứ chồng chất trong tâm tưởng? nay cơ duyên đã đủ, chúng tôi  cùng đại chúng nơi Phổ Quang Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tây Úc hơn 3 năm qua đã thường xuyên nghe Thượng tọa Viện Chủ giảng về pháp môn niệm Phật, càng nghe chúng tôi càng cảm thấy an lạc và thấu triệt được sư vi diệu lợi ích bất khả tư nghì của pháp môn niệm Phật. Không biết cảm nghĩ của đại chúng đồng tham dự trong đạo tràng như thế nào; nhưng, riêng chúng tôi cảm nghĩ đây là một nhân duyên hết sức to lớn và vui vẻ đối với chúng tôi trong thời gian học đạo và tu tập.

Vì sự an lạc và lợi ích thiết thực cho cá nhân chúng tôi trong thời gian tu tập, và nhận thấy những bài giảng về Tịnh Độ này cần nên phổ biến rộng rãi hơn cho những ai có duyên với pháp môn niệm Phật; nên chúng tôi quyết định góp hặt và ghi lại thành tập sách nhỏ với nhan đề là: “Niệm Phật thành Phật”. Sau khi ghi xong chúng tôi đã trình lên Thượng tọa Viện Chủ xin Ngài xem lại và sửa chữa một vài ý sai lệch và được Thưọng tọa đồng ý cho xuất bản.

Những bài giảng này được ghi lại từ những bài giảng riêng về Tịnh Độ; nhưng cũng có những bài chúng tôi ghi lại những đoạn ngắn từ nơi khóa giảng Kinh Tứ Thập Nhị Chưong và những buổi giảng khác tại Đạo tràng. Tuy đã cố gắng hết sức để ghi lại trọn vẹn ý nghĩa của những bài giảng, nhưng  sức hiểu biết và thu thập của chúng tôi có hạn nên không thể tránh khỏi những sơ suất; mong đại chúng tham dự đạo tràng Phổ Quang cũng như quý vị thức giả xa gần niệm tình chỉ giáo.

Phổ Quang Tây Úc Châu

Trọng Đông Bính Tý, 1996

Bảo Sơn, Bảo Trường ghi

MỤC LỤC

1.       Tình ái là cội nguồn của sanh tử

2.       Công đức của 6 chữ Di đà

3.       Niệm Phật đoạn sanh tử

4.       Ta bà thấ giới là mộng cảnh

5.       Mựon cảnh mộng đạt thật tướng

6.       Sáu chữ Di đà  diệt trừ ngũ dục

7.       Niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương Cực lạc

8.       Niệm Phật sanh Tây đạt tam bất thối

9.       Di đà Thánh dứt khó vãng sanh

10.  Tình không dứt khó vãng sanh

11.  thiện ác quả báo vô tình cảm

12.  Niệm thánh hiệu Di đà là gây nhân Phật

13.  Đoạn trừ snh tử chân thật phú quý

14.  Niệm Phật phải nhất tâm

15.  Vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh

16.  Niệm Phật cần phải dụng tâm

17.  Thân khẩu ý thanh tịnh đạo nghiệp viên thành

18.  Niệm Phật tiêu tội chướng phứoc tuệ sanh

19.  Đoạn nghi ngờ sanh tín tâm cầu vãng sanh

20.  Đoạn nhân Ta Bà quyết sanh Tịnh Độ

21.  Tâm rời Phật hiệu nghiệp ác liền kề

22.  Niệm Phật tức niệm tâm

23.  Niệm Phật cầu vãng sanh cần phải ăn chay

24.  Niệm Phật cầu vãng sanh cầu thọ quy giới

25.  Thường niệm Di đà là hành Bồ tát

26.  Vì đạo vô thượng Bồ Đề mà niệm Phật cầu vãng sanh

27.  Niệm Phật cầu vãng sanh là tự mình trở về nhà

28.  Niệm Phật thành Phật

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh