Tìm Sách

Tịnh Độ >> Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
 • Tác giả : Đại sư Ấn Quang
 • Dịch giả : Như Hòa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 587
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009959
 • OPAC : 9959
 • Tóm tắt :

ẤN QUANG ĐẠI SƯ  GIA NGÔN LỤC

 NHƯ HÒA Dịch

NXB. PHƯƠNG  ĐÔNG

TỰA

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy người thiên tư minh mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thày chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu ngu, ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường, sao chẳng trong gội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả ? Miệt thị Pháp môn tịnh độ chẳng chịu tu là coi thường vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì ? Chỗ quy tông cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?

...

Nguyện người thấy người nghe đừng cho lời tôi nói là tầm thường, quê mùa rồi bỏ qua, chỉ toan lấy điều cao thâm, huyền diệu. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi, đạo của Như Lai chỉ là giới, định, huệ. Thực hành được việc tẩm thường, quê mùa, hành đến cùng cực thì lý cao thâm huyền diệu, há còn phải cầu nơi nào khác nữa ? Nếu không thì chỉ cao thâm huyền diệu nơi đầu môi chót lưỡi, khi sinh tử xảy đến chẳng dùng được mảy may ! Xin độc giả lưu tâm !

  Mồng Một tháng Chạp năm Đinh Mão , Dân Quốc 16 ( 1927 ), Cổ Tăng Thường Tam Quý Tăng Thích Ấn Quang cẩn soạn .

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

Tựa

Duyên khởi tái bản Ấn Quang đại sư gia ngôn lục

I .  Tịnh độ thù thắng

II . Khuyên Tín , Hạnh , Nguyện nên chân thành , tha thiết

PHẦN II: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

III. Chỉ dạy phương pháp tu trì

PHẦN III: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

IV . Luận về việc lớn sinh tử

PHẦN IV: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

V. Khuyên chú trọng nhân quả

PHẦN V: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

VI . Phân định giới hạn giữa Thiền và Tịnh

VII . Giải quyết những nghi hoặc thường gặp

PHẦN VI: ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

VIII . Khuyên nhủ các thiện tín tại gia

PHẦN TĂNG BỔ

Mấy lời tâm huyết

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh