Tìm Sách

Tịnh Độ >> Hộ niệm yếu lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hộ niệm yếu lục
 • Tác giả : Diệu Âm (Minh Trị)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 177
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000012046
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HỘ NIỆM YẾU LỤC

Diệu Âm (Minh Trị)

 

NHÂN DUYÊN

            Cùng các BHN, chư vị đồng tu,

            “Sanh Tử Sự Đại”! Đây là điều tối hệ trọng cho một đời người!

            Thời mạt pháp đức Thế-Tôn dạy rằng, muốn thoát sáu đường sanh tử luân hồi, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể thành tựu. Tuy nhiên, chúng ta là hàng hạ căn, nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ quá nhiều… niệm Phật được an nhiên vãng sanh cũng không phải là điều dễ dàng!

            Nhân duyên đầu tiên thúc đẩy chúng tôi kết tập nên tập “HỘ NIỆM YẾU LỤC” này chính là trong những năm gần đây, nhiều người niệm phật được sự trợ duyên của pháp hộ niệm đã để lại những thoại tướng vãng sanh tốt đẹp thật bất khả tư nghì!

            Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

            Nhân duyên thứ hai là khi nghe được chính những lời khai thị về hộ niệm của Hòa Thượng Tịnh-Không, vị thượng thủ Tịnh-Tông Học Hội thế giới. Thật là những lời pháp quý báu khẳng định sự tối cần thiết của pháp hộ niệm đối với chúng ta. Hạng hạ căn không nhờ đến pháp hộ niệm trợ duyên, khó có ai thành tựu ước nguyện vãng sanh Tịnh-Độ.

            Nhân duyên thứ ba chính là những lời tọa đàm về hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm (Úc châu).

            Ban Ấn Tống xin thành tâm cảm niệm tấm lòng từ bi của cư sĩ Diệu Âm đã đem hết tâm huyết để hướng dẫn pháp môn Tịnh-Độ, một con đường thẳng tắp về tới Tây-Phương Cực-Lạc. Đối với chúng tôi, những tọa đàm này chẳng khác gì một cẩm nang giúp người vãng sanh Cực-Lạc…

            Ứng dụng chính xác phương cách hộ niệm là điều cần thiết, chúng ta cần phải nên quan tâm để kịp thời trợ duyên hữu hiệu giúp người vãng sanh thành tựu đạo quả. Sơ suất khi hộ niệm có thể làm mất cơ hội vãng sanh quý báu cho người hữu duyên! Thật oan uổng và tội nghiệp cho họ!

            Một chút lòng thành tâm, chúng tôi tha thiết cầu mong cho phương pháp hộ niệm được hoằng dương rộng rãi và chuẩn xác. Tập sách này được kết tập từ những tài liệu của Tịnh-Tông Học-Hội, giảng ký của đại lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không, tọa đàm về hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm mà hình thành.

            Đối với chúng ta đang quan tâm đến pháp hộ niệm, thì những tài liệu này thật sự vô cùng quý báu, những kiến thức vững vàng để thực hiện tốt việc hộ niệm trợ duyên cho người vãng sanh, tránh bớt những sơ suất đáng tiếc cho chính mình và cho người được hộ niệm.

            Chúng tôi xin trích lại đây những điểm chủ yếu quan trọng, tạm gọi là “HỘ NIỆM YẾU LỤC” để giúp cho các BHN đỡ bớt công nghiên cứu hầu dành nhiều thời gian hộ niệm cứu người.

            Tuy nhiên, chúng tôi chỉ lấy lòng thành kết tập để đóng góp chút sức cùng chư vị Hộ-Niệm để cùng làm đạo, chứ không dám tự cho bộ “HỘ NIỆM YẾU LỤC” đã được hoàn chỉnh. Nếu có những điều gì sơ suất xin thành tâm sám hối.

            Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về Tây-Phương Cực-Lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều được vãng sanh Tây Phương viên thành Phật đạo.

            Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

MỤC LỤC

1. Nhân duyên

2. Những điều cần thực hiện trước khi nhận ca hộ niệm

3. Nội dung cần thống nhất khi hộ niệm

4. Những điều thành viên hộ niệm cần lưu ý

5. Nội quy cho thành viên ban hộ niệm

6. Những quy định cho gia đình người bệnh

7. Những điều lưu ý đối với gia đình khi người bệnh lâm chung

8. Những thông báo khi hộ niệm

9. Lời căn dặn dự bị lúc lâm chung

10. Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ của HT Tịnh Không

11. Trích đoạn 48 tọa đàm hướng dẫn - khai thị của cư sĩ Diệu Âm Minh Trị

- Lời khai thị cho oan gia trái chủ

- Lời khai thị cho người bệnh khi còn tỉnh táo

- Lời khai thị cho người bệnh và chư vị oan gia trong cơn hấp hối

- Lời khai thị cho người bệnh khi vừa lâm chung

- Lời khai thị cho người bệnh sau khi lâm chung được 30 phút

- Lời khai thị cho oan gia trái chủ và người bệnh sau khi lâm chung một giờ đồng hồ

- Lời khai thị cho người bệnh sau khi lâm chung hai giờ đồng hồ

- Hướng dẫn thăm nhục thân sau khi người bệnh lâm chung

12. Củng cố phương pháp hộ niệm

13. Cần tránh sơ suất khi hộ niệm lời nhắc nhở của cư sĩ Diệu Âm Minh Trị

14. Niệm Phật thế nào để vãng sanh bất thối thánh Phật trợ niệm như thế nào mới như lý như pháp giúp người vãng sanh được đắc lực

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh