Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Nghi Tổng Quát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Nghi Tổng Quát
 • Tác giả : Tỳ kgeo Giác Giới
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 308
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000011865
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO NAM TÔNG

LUẬT NGHI TỔNG QUÁT

(VINAYA SANKHEPA)

Soạn dịch

Tỳ Kheo GIÁC GIỚI

BODHISILABHIKKHU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

HÀ NỘI  PL: 2546 - DL: 2002

 

LỜI GIỚI THIỆU

            Một vị Tỳ Kheo trong Phật giáo cần phải thông thạo các luật nghi, luật nghi về giới hạnh và luật nghi về tăng sự. Sự thông thạo về giới hạnh sẽ giúp cho vị Tỳ kheo an trú trong pháp, trở thành khả kính trong giáo hội; thông thạo về tăng sự sẽ giúp cho tăng chúng giải quyết các vụ kiện trong giáo hội tăng già theo đúng tinh thần pháp luật của Đức Phật đã ban hành.

            Thời nay thật khó có thể có một vị Tỳ kheo thông hiểu thuộc lòng giới bổn và các nghi thức tăng sự; chỉ ở các xứ đạo Phật quốc giáo thì còn có những bậc Tỳ kheo khả kính ấy.

            Nên việc đúc kết và trình bày tổng quát một quyển sách luật nghi "cầm tay" để học tập và tiện mang theo, thì quả thật là cần thiết.

            Trước đây, Hòa thượng Hộ tông đã soạn dịch quyển "Luật xuất gia tóm tắt", hay Hòa thượng Bửu Chơn đã soạn dịch quyển "Tứ Thanh Tịnh Giới" song ngữ Pali-Việt... Những quyển ấy đều rất cần thiết, tuy nhiên vẫn còn thiếu một vài luật nghi tăng sự chưa được trình bày, hoặc có trong sách này nhưng không có trong sách kia, nên khi cần xem để học thì các vị Tỳ kheo phải tìm nhiều quyển luật và mang theo bất tiện.

            Nay quyển "Luật nghi Tổng Quát" (vinaya-sankkhepa) được Đại Đức Giác Giới công phu biên soạn nhằm vào việc hỗ trợ học tập luật nghi cho các vị Tỳ kheo tại các trường Phật học, hoặc giúp các vị Luật sư làm cẩm nang để ứng biến. Có thể xem đây là "tập sách đầu giường" hay "đôi tay tỳ kheo"; rất cần thiết cho mỗi vị Tỳ kheo mang theo bên mình để mỗi ngày mở ra học tụng cho nhuần luật nghi căn bản.

            Sách trình bày có giới bổn Pali-Việt, có các nghi thức và tuyên ngôn tăng sự, có phần nghi luật sinh hoạt cá nhân của Tỳ kheo.

            Do tính chất quan trọng của quyển sách như vậy nên tôi xin trân trọng giới thiệu quyển "Luật Nghi Tổng Quát" này đến chư Tăng.

 

Viết tại TP. Hồ Chí Minh ngày 27/3/2002

TK. Giác Chánh

Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Lễ bố tát (uposatha)

Cách thức (sangha-uposatha)

Phép vấn đáp

Thuyết phần duyên khởi

Thuyết giới triệt khai

Thuyết giới tăng tàng

Thuyết giới bất định

Thuyết giới ưng xả đối trị

Thuyết giới ưng đối trị

Thuyết giới ưng phát lộ

Thuyết giới ưng học pháp

Thuyết giới diệt tranh

Thuyết phần kết

Cách tụng giới bổn tóm tắt

Cách thức gana-uposatha

Cách thức puggala-uposatha

Lễ tự tứ  (pavarana)

Cách thức sanghappavarana

Cách thức puggalappavarana

Phép dời ngày tự tứ

Tăng sự giao y kathina

Tăng sự kết giới sima

Tăng sự lễ Sa-di

Tăng sự truyền cụ túc giới

Lời chỉ giáo

Tăng sự gián nghị

Tăng sự phê chuẩn chỗ xây cất

Tăng sự cho phép rời tam y

Tăng sự trị phạt tội tăng tàng

Xử lý tội không che dấu

Xử lý tội che dấu thời gian xác định

Xử lý tội che dấu thời gian không rõ

Xử lý tội liên tục sai phạm

Xử lý tội tổng hợp tội danh

Xử lý tội tái phạm khi đang thọ phạt

Phép sám hối tội

Phép trị phạt phạm đàn

Phép gởi thỏa hiệp tăng sự

Phép nhập hạ

Phép sử dụng y bát

Phép ký gởi y bát

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật