Tìm Sách

Thiền >> Tâm ấn Thiền tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm ấn Thiền tông
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 116
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011926
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tâm ấn thiền tông

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL. 2554 - DL. 2010

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Thiền Tông cũng gọi là Tâm Tông, là tông chỉ thẳng tâm người, đi thẳng vào sức sống chân thật ngay con người, không nằm trong văn tự, chữ nghĩa.

Tâm Ấn là lẽ thật được Tổ sư truyền thừa, là mạch sống của Thiền tông. Tuy nhiên, đây cũng chính là lẽ thật có đủ nơi tất cả, là chân lý bình đẳng vô phân biệt, không phải sở hữu riêng của Thiền tông. Ai có duyên đều có thể sáng tỏ, không cuộc hạn nam nữ, trẻ già. Sách vở, văn tự không ghi chép được "Tâm Ấn" này, nên Thiền luôn đánh thức hành giả vượt qua văn tự, không thể chết chìm trong những dòng chữ vô tri kia.

TÂM ẤN THIỀN TÔNG cũng chỉ nhằm gợi lại cho người Biết có lẽ thật ấy nơi mình, mà tự thức tỉnh, sống dậy trong ánh sáng chân thật xưa nay luôn hằng hữu đó! Niềm vui này làm sao nói hết bằng lời?

Trên giấy mây bay còn xa lắm!

Dưới sông trăng sáng vẫn lầm người!

 

     Thiền Viện Trúc Lâm

Mùa Hạ năm Kỷ Sửu - 2009

          THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

MỤC LỤC

 

05- Lời đầu sách

07- Dẫn nhập

11- Thiền là gì?

15- Tâm Thiền

25- Yếu chỉ minh tâm

35- Tìm lại bản tâm

43- Pháp môn một chữ

55- THIỀN- Con đường thể nghiệm chân lý

67- Trước mặt lầm qua

77- Người không cùng muôn pháp làm bạn

79- Tâm ấn Tổ sư Trúc Lâm

93- Ý Tổ tây sang

97- Bình tụng mười tắc nhân duyên

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn