Tìm Sách

Thiền >> Sáu cửa vào động Thiếu Thất


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sáu cửa vào động Thiếu Thất
 • Tác giả : Bồ Đề Đạt ma
 • Dịch giả : Trúc Thiên
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 187
 • Nhà xuất bản : An Tiêm
 • Năm xuất bản : 1971
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009525
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Sáu cửa vào động Thiếu Thất

Bồ Đề Đạt Ma

Trúc Thiên dịch

Trước khi vào cửa động (thay lời tựa)

Sáu cửa vào động Thiếu Thất là tên dịch một tác phẩm lớn của Thiền Trung Hoa, gọi là Thiếu Thất Lục Môn.

Lục môn là sáu cửa, sáu pháp môn – sáu cửa vào đạo pháp vậy đạo đây là đạo Phật Thiền.

Trong các ngành Phật giáo, Thiền đứng riêng một chân trời cùng tuyệt , chủ trương chỉ thẳng vào nơi tánh, thấy thẳng tự nơi tâm để tức khắc thành Phật, khỏi phải khổ tu nhiều kiếp. Do đó Thiền được gọi là tối thượng thừa, nghĩa là cổ xe tối thượng đi thẳng vào nước Phật. Ai nương cõi, ai “thừa” cỗ xe ấy tức thành Phật. Nói thế không có nghĩa đó là cỗ xe lớn nhất, xe dê của thanh văn, xe nai của duyên giác, xe trâu của Bồ tát,v.v… Trái lại, tối thượng thừa đích thực là “không có thừa nào để mà thừa” nên nói suốt ngày “thừa” mà vẫn như chưa hề thừa, suốt ngày không hề “thừa” mà không gì là chẳng “thừa”. Có thừa như thế mới gọi là Phật thừa – cỗ xe Phật. Mất hết điểm so sánh, Thiền mất luôn chỗ đứng giữa các hệ phái. Nói một cách khác, vì mất tất cả nên được lại tất cả. Thiền đương nhiên bao dung tất cả trong một sức chứa vô lượng vô biên: sức chứa của cái không. Nên Thiền tức là đại đồng. Và tối thượng thừa tức là vô thừa. Kinh nói: “Lấy vô thừa làm Phật thừa” là nhằm hiển thị cái lý đại đồng ấy vậy.

MỤC LỤC

Tựa

Trước khi vào cửa động

Bản văn:

-          Cửa thứ nhất: tâm kinh tụng

-          Cửa thứ nhì: phá tướng luận

-          Cửa thứ ba: nhị chủng nhập

-          Cửa thứ tư: an tâm pháp môn

-          Cửa thứ năm: ngộ tánh luận

-          Cửa thứ sáuL: huyết mạch luận

Phụ lục:

Tiểu sử sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tâm kinh tụng (phiên âm)

Căn bản pháp của Thiền Đạt Ma

-          Phật quả Viên Ngộ bình xướng

-          Trương Thiếu Tề giảng thoại

Bạt:

Huyền thoại Bồ Đề Đạt Ma

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn