Tìm Sách

Thiền >> Nanh vuốt nhà Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nanh vuốt nhà Thiền
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 283
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 120100000010112
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NANH VUỐT NHÀ THIỀN

THÍCH THANH TỪ

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

LỜI ĐẦU SÁCH

Từ thuở Linh Sơn mở hội, đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên giữa Thánh chúng, Tôn giả Ca Diếp mĩm cười chúm chím, đức Thế Tôn chỉ bày“Ta có chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm trao cho Ca Diếp”, và từ đó ngàn hoa mở hội, chốn nhân thiên hương ngát thượng thừa, ngoài cỏ nội tuôn tràn mạch sống-mạch sống thiền. Vô lượng vô lượng Thánh đệ từ , mỗi người mỗi nén hương thiền, vì lợi lạc chúng hữu tình mà đưa thuyền đại nguyện vào bến mê đón muôn loài trở về bờ lạc giác.

Hữu tình lai hạ chúng

Nhân địa quá hoàn sanh

Vô tình kỷ vô chủng

Vô tánh diệc vô sanh

Hữu tình đến gieo giống

Nhân đất quả lại sanh

Vô tình đã không giống

Không tánh cũng không sanh.

Trong đêm truyền pháp nơi trượng thất, Ngũ tổ Hoàng Mai đã dạy: “Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ lớn nhỏ, tùy đó hướng dẫn mới có nói ra ba thừa, mười địa, đốn tiệm, gọi đó là giáo môn. Như Lai cũng đem chánh pháp nhãn tạng vô thượng, chân thật vi diệu trao cho Tổ Ma Ha Ca Diếp, lần lượt truyền đến đời thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền nối đến đời ta đem lại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải cố gắng gìn giữ truyền giao đừng cho bặt dứt”.

Đạo truyền từ cõi Tây Thiên, đức Thế Tôn đã nói:“ta đêm ấy thành đạo, đêm ấy Niết-bàn, khoảng giữa không nói một lời…” Qua đời các bậc thượng tổ kết tập Thánh giáo lưu bá chốn nhân thiên. Đông độ, Việt Nam, 1700 công án truyền thừa, mưu diệu pháp rưới nhuần cỏ nội. Vườn Thiền ươm giống, đất tâm nảy chồi, hoa giác ngộ nở rộ nơi nơi, muôn thuở ngạt ngào, ý tư giải thoát. Nay đây Thầy tôi cũng thắp đèn tông tổ, mở cửa thiền cho giống mầm giác ngộ giải thoát vun bồi.

Lời nói chẳng đến nên nói tự nhiên. Thường cùng thế gian hòa hợp mà pháp thế gian chẳng nhiễm. Tướng thể tục làm thể của nó, mà cũng chẳng bị thế tục ràng buộc. Thật là hư huyền tột diệu, bát ngát mênh mông…Đại sĩ Thiện Huệ nói, đã được nghe nên không thể làm thinh, dùng trí thô hiểu cạn thuật lời vụng về. Tuy chẳng hội diệu lý, mà đại ý lời nói kia cũng trở về tự nhiên. Tâm tánh hôn mê, kiềm chế vọng lự, mong bậc cao minh chánh sĩ xem thấy đừng cười.

Tôi hổ với người xưa, chưa làm tròn lời dạy của Thầy Tổ, dám đâu múa mép khua môi, lạm bàn lời phi lộ. Song vì bất tất đối với huynh đệ trong tông môn, lại sợ mang tội với Thầy, nên làm gan kính ghi mấy lời. Cung kính phụng mệnh Ân sư, cùng với chư huynh đệ tông môn biên tập lại dịch phẩm Nanh Vuốt Nhà Thiền của Thầy đã dịch tại Thiền Viện Chân Không vào những thập niên 70. Nay xin trân trọng gởi đến chư pháp lữ môn phương tường lãm.

Chúng con, hàng môn hạ của Thấy đồng kính dâng lên dịch phẩm mà Thầy đã giao phó cho chúng con thực hiện. Có bao nhiêu công đức hồi hướng chúc nguyện Thầy vượt qua được cơn lao nhọc của thân tứ đại, mừng khánh thọ 88 tuổi sắp đến. Chúng con luôn vững tin Thấy mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con và chúng sanh trên con đường thành tựu Phật đạo.

Chúng con cúi đầu kính lễ Thầy.

Thiền Viện Thường Chiếu

TM.Ban Văn hóa Thường Chiếu

THÍCH NHẬT QUANG

 

 

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn