Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Kinh Đại Nhật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Nhật
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nguyễn Pram
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 287
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 12010000006859
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐẠI NHẬT

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

Quy mạng Tâm Bồ-đề ( bodhicitta )

Quy mạng bậc phát âm ( boghicitta )

Cúi lạy Thập Ba-La-mật ( paramitas )

Và cúi lạy Thập địa ( bhumis )

Kính lạy tạo tác trước

Quy  mạng bậc chứng Không ( Sunyata )

Mật tông nơi miền Viễn Đông, nhất là của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất sâu nơi Đức Bồ Tát Long Thọ ( sanh sau ngày đức Đại Bi Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện nhập Niết –bàn 400 năm, trụ thế gần 700 năm ) và đức Thánh Thiên Đề Bà. Mật Tông ở Việt Nam lấy cả hai giới Thai Tạng và Kim Cang Đảnh làm chỗ y cứ, và lưu truyền. Chư vị A-xà-lê của dòng truyền thừa này hầu hết đều thông thạo các giáo pháp của đức Như Lai, kể cả thiên văn và y lý (Xem Mật Giáo Thậm Thâm Nội Nghĩa, do Nguyễn Pram biên soạn, nhà xuất bản Nguồn Sống ấn hành )

Mật tông có hai loại Thuần mật và Tạp mật.

Tạp mật được sử dụng để đối phó, hàng phục thiên nhiên, và các quỷ thần của thế gian. Tạp mật còn được dùng để dẫn dắt chúng sanh, khiến cho cho chúng tin vào các khả năng thần bí để gieo thiện căn và nhập Đạo.

Trái lại, Thuần mật chỉ thẳng cảnh giới đại Bí Mật ( Maa-guhya )của Như Lai, không cần ẩn dụ, vì những  người nào phát tâm tu hành theo Thuần mật đều là những bậc có căn cơ cao, và đã từng ở nơi trăm ngàn chư Phật để cúng dường, gieo trồng các căn lành, và y pháp tu hành .

Trên căn bản, Mật tông chủ trương phương tiện chính là cứu cánh, rời ngoài phương tiện, ắt không thể nào chứng nhập được cảnh giới của Như Lai. Ví như người không biết lội, nhờ thuyền bè có thể qua sông sâu, nước xiết, nếu bỏ thuyền bè khi chưa qua sông thì chỉ có nước chờ chết. Thuyền bè dụ cho các phương tiện của Như Lai. Sông sâu, nước xiết dụ cho dòng sanh tử luân hồi. Người tu Thiền, cũng như người tu theo pháp môn Đại Ấn / Đại Thủ Ấn ( Mahamudra: Một thứ Thiền của Phật giáo Tây Tạng , anh em sanh đôi với Thiển đốn ngộ của Trung Quốc) đều không thích dùng phương tiện quán chiếu vì cho đó là hữu tướng.

Các pháp xưa nay vốn vô tướng, hễ còn phân biệt hữu tướng- vô tướng, tịnh- bất tịnh thì còn bị rơi vào cảnh giới nhị biên, còn bị chi phối bởi các khái niệm, ắt sẽ không bao giờ nhập cảnh giới vô nhị được. Không thể nhập vào cảnh giới vô nhị mà muốn đắc định, đắc pháp, đắc Đạo thử hỏi có được không?

Cho nên kinh văn của Mật tông không đi dông dài, không cần đúng cú pháp của thế gian, mà chỉ thẳng tự tâm, TÂM ở đây chính là Vô cấu thức, đồng thời hiển hiện hai môn đồ đó là Chân Không và Diệu hữu, hoặc Trí tuệ và Đại Bi. Ngoài ra, hành giả tu theo Mật tông phải lấy tâm Bồ-đề làm nhân, Đại bi làm gốc, giới nguyện đề củng cố…

 

MỤC LỤC

Lời của người dịch

Quyển 1:

Phẩm 1 : Nhịp Chân Ngôn trụ tâm

Quyển 2 :

Phẩm 2 : Đủ chuyên và Chân Ngôn

Phẩm 3 : Tịnh Trừ Chư Chướng Ngại

Phẩm 4 : Kho Chân ngôn Thông dụng

Quyển 3:

Phẩm 5 : Thành tựu Thế gian Tất địa

Phâm 6 : Xuất hiện Tất địa

Phẩm 7 : Thành Tựu Tất địa

Phẩm 8 : Tu tập Mạn trà la Chuyền Tự Luân

Quyển 4 :

Phẩm 9 : Mật án

Phẩm 10: Tự Luân

Phẩm 11: Bí mật Mạn-trà-la

Phẩm 12: Pháp nhập Bi Mật Mạn-trà –la

Phẩm 13: Nhập bí mật Mạn-trà-la

Phẩm 14: Tám án Bí mật

Phẩm 15: Cấm Giới Trì Minh

Phẩm 16: Thật trí của bậc A-xà-đề

Phảm 17: Quán sát cả ba Mạn-trà-la

Phẩm 18: Nhận phương Tiện và Học giới

Phẩm 19: Bách Quang Biến Chiếu

Phẩm 20: Quả Tương Ưng với 100 Chữ

 

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ