Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Bản Tôn sức khỏe và trường thọ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Võ Thanh Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 310
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 12010000008645
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 BẢN TÔN SỨC KHỎE & TRƯỜNG THỌ

VÕ THANH TÂM Biên dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI TỰA

Đời người có sự an vui, viên mãn, cát tường, là tất cả nguyện vọng trong lòng người. Làm thế nào mới có thể được khỏe mạnh sống lâu, chẳng gặp phải các loại bệnh tật và sự đả kích của tai họa đột ngột?...Đó là tất cả sự theo đuổi chân thành của con người.

Phật Giáo cho rằng, trong vô số Phật, Bồ Tát do nhân duyên trước kia, Hạnh Nguyện tu trì Pháp Môn. Hoặc nhân vì trong lúc giáo hóa, đặc biệt thị hiện khiến cho chúng sinh có thể đủ sự khỏe mạnh sống lâu, có đầy đủ duyên trường thọ, nên Đức Phật Bồ Tát với Pháp Môn xuất hiện, có đủ sức đặc biệt khiến cho khỏe mạnh sống lâu, cũng giống như “kinh Dược Sư” có nói: “Chính vì thế cho nên khuyên làm Tục Mạng Phan Đăng, tu các Phước Đức, tu Phước cho nên cuối cùng thọ mạng chẳng phải qua khổ hoạn.”

Trong Mật Giáo Diên Mạng Pháp ( Jani-tam) Thuộc một trong sáu Pháp là: Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Điều Phục, Câu Triệu, Diên Mạng; là một bộ Phật Giáo rất trọng yếu. Sách này tập hợp  giới thiệu Trường Thọ Diên Mạng Bản Tôn trong Phật giáo.

Vào khoảng tháng 07 năm 2008, tôi được Cư sĩ Huyền Thanh trao cho quyển: “ Trường Thọ Diên Mạng Bản Tôn” là quyển thứ 14 trong 32 quyển thuộc Bộ“ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa” và hướng dẫn tôi phiên dịch nhằm giúp cho người nghiên cứu Phật Giáo có thêm tài liệu để tu tập.

Do tài hèn sức kém nên bản dịch này vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc Tôn Đức vui lòng sửa chữa và chỉ dạy thêm.

Tôi xin chân thành cám ơn gia đình Cư Sĩ Huyền Thanh đã bỏ nhiều thời gian để sửa chữa chỗ sai lầm, chen chữ Siddham, phiên dịch âm Chú Tây Tạng ( chữ Uchen ) và scand các hình ảnh…giúp cho hoàn thành bản dịch này.

Mùa xuân năm Kỷ Sửu ( 2009 )

Võ Thanh Tâm kính ghi

 

MỤC LỤC

I.      Lời tựa

 II.      Thiên thứ nhất: TỔNG LUẬN

- Sự trường thọ tự tại của đời người

- Bản Tôn bảo vệ sự mạnh khỏe sống lâu

III.      Thiên thứ hai: TRƯỜNG THỌ DIÊN MẠNG BẢN TÔN

1-    Chương thứ nhất: PHẬT BỘ

-         A Di Đà Phật

-         Dược Sư Như Lai

-         Trường Thọ Phật

-         Phật đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

2-    Chương thứ hai :BỒ TÁT BỘ

-         Diên Mạng Phổ Hiền Bồ Tát

-         Lục Tự Văn Thù Bồ Tát

-         Diên Mạng Địa Tạng Bồ Tát

-         Thiên Thủ Quán Âm

-         Thập Nhất Diện Quán Âm

-         Như Ý Luân Quán Âm

-         Chuần Đề Quán Âm

-         Tứ Tý Quán Âm

-         Diệp Y Quán Âm

-         Bạch Độ Mẫu

-         Thắng Lạc Kim Cang

-         Kim Cang Hội Mẫu

3-    Chương thứ ba: MINH VƯƠNG BỘ

-         Bất Động Minh Vương

-         Mã Đầu Minh Vương

-         Ô Xu Sa Ma Minh Vương

-         Quân Trà Lợi Minh Vương

-         Đại Uy Đức Minh Vương

-         Khổng Tước Minh Vương

4-    Chương thứ tư: THIÊN BỘ

-         Đại Hắc Thiên

-         Địa Thiên

-         Ha Lợi Đế Mẫu

-         Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ

 IV.      Thiên thứ ba: KINH ĐIỂN CỦA BẢN TÔN TRƯỜNG THỌ

1-    Khái thuyết

2-    Kim Cang Bát Nhã Bà La Mật Đa Kinh

3-    Phật nói Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ

4-    Kim Cang Thọ mạng Đà La Ni Kinh

5-    Kinh Hộ Mạng Pháp Môn thần chú

6-    Phật nói Kinh Tạo Tháp Diên Mạng Công Đức

7-    Phật mói Kinh Bắc Đẩu Thất tinh Diên Mạng

8-    Kinh Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni

9-    Kinh Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni

V.      Phụ lục: NGUYÊN TẮC SỐNG LÂU

VI.      Mục lục

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Kinh Đại Nhật
Kinh Đại Nhật