Tìm Sách

Thiền >> Buông xả


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Buông xả
 • Tác giả : Hubert Benoit
 • Dịch giả : Nguyễn Minh Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 401
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1201000009721
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BUÔNG  XẢ

TƯ DUY VỀ ZEN

HUBERT BENOIT

Bản dịch của Nguyễn Minh Tâm

NXB Lá Bối

TỰA

Của Đại đức SIDDHESWARANANDA

Sự đương lai xuất hiện của Phật, có định trước trong Kinh điển Phật giáo (Puranas) dưới danh hiệu Di Lặc Từ thị, không tất dịnh là phải mượn hình tướng của một con người. Trước khi viên tịch, đức Phật có tuyên bố rằng ngài để GIAÓ PHÁP lại cho hậu thế; và ngài căn dặn về chỗ khá tôn trọng Pháp bảo ấy chứ chẳng khá tôn trọng con người của ngài. Ngài khuyên mỗi người hãy tự thể hiện ánh sáng của trí huệ nơi chính mình.

Một giáo pháp cũng như một con người, có thể đạt tới phẩm vị của sự Ứng Thân. Nếu quan niệm về thần học và kinh văn về sự Ứng Thân vốn áp dụng cho những Con Người từng đem “trí huệ và giải thoát”ban bố cho đồng loại họ, thì nay có cho rằng sự Khai Thị tự nó là một Con Người hiện thân bằng một Giáo Pháp, thiết tưởng chẳng có gì trái với cựu truyền. Xét như vậy, thì Kinh Maha Bharata, Kinh Ramayana và những thần thoại nhà Phật (Puranas) đều là những Ứng Thân đầy đủ công đức trang nghiêm của những nhân vật có sinh sống hẳn.

Đức Phật thuyết pháp là để cho nhân loại được soi sáng bằng sự giác ngộ chứ chẳng phải để cho họ chấp trước con người của ngài. Pháp tức là Khai Thị. Pháp tức là Ứng Thân Phật. hàng Phật tử Đại Thừa mong chờ sự tái sinh của Đức Phật dưới hình tướng đức Di Lặc. Phần chúng tôi, vốn tin ở chỗ ưu đẳng của Pháp, chúng tôi tuyên bố một cách chắc chắn rằng quyển sách này của Bác sĩ Benoit là một pho luận giải

trác tuyệt về Pháp đúng như chỗ xương minh của giáo lý Đại thừa trong thể thức Thiền Tông (Zen) Trung Hoa. Pháp ở sách này có thể thực sự xem như sự ứng nghiệm của lời hứa hẹn trên đó bao nhiêu người đặt hết hy vọng, về sự hạ sinh của đức Di Lặc vậy.

Quyển sách bạn sắp đọc đây là một trong những giai phẩm tuyệt diệu mà ai cũng mong sao được truyền xa bủa rộng khắp nhân gian. Theo tôi, cái diễm phúc thâm nhập được một giải pháp như thế này, là cái đặc ân cho một kiếp nhân sinh.

MỤC LỤC

TỰA của Đại đức Siddheswarananda                                                                                    

Tiểu dẫn                                                                                                                             

PHẦN THỨ NHẤT                                                                                                          

Chương I – Chuẩn bị tiệm tiến để đốn ngộ                                                                        

Chương II- Nhận thức ngoài và nhận thức trong – cảm giác và tri giác                            

Chương III- Cảm nhận                                                                                              

Chương IV- Ý muốn cảm nhận. Tánh chất mâu thuẫn của nó                                          

Chương V – Sự phát sinh của tư tưởng                                                                             

Chương VI- Tư tưởng giác quan và tư tưởng trí năng. Tư tưởng hữu thức vô tư             

PHẦN THỨ NHÌ                                                                                                              

Chương I – Ba tầng của vũ trụ                                                                                   

Chương II- Cuộc chiến đấu của đời người                                                                        

Chiến đấu ẩn và chiến đấu hiện                                                                                 

Nghĩ cho những thái độ của ngoại giới là “hữu ý”                                                                

 Sợ hãi và hy vọng                                                                                                             

“ Mê tín”                                                                                                                            

  Tự ái                                                                                                                                     

Cuộc xung đột cốt tử và “Ý muốn cảm nhận”                                                                       

Chương III- Ý niệm về Toàn Thiện                                                                           

Chương IV- Con người bị rứt xé                                                                               

Chương V – Chổ “bí ẩn” vọng tưởng về cái chết                                                              

 “ Vấn đề” về sự chết                                                                                                         

ChươngVI- Chỗ cuối cùng của cuộc tầm cầu bằng trí thức                                               

PHẦN THỨ BA                                                                                                               

Chương   I – Hệ thống tâm lý vận động                                                                            

Chương   II- Toàn bộ cơ cấu con người                                                                            

Chương   III-Cơ cấu của cõi giới ngôn ngữ                                                                      

Chương   IV-Hai cơ tự động của trí thức                                                                          

Chương   V- “Danh từ”                                                                                                     

Chương   VI- Liên hợp những ý niệm                                                                               

Chương   VII-Sự phát biểu tư tưởng                                                                                 

Chương   VIII-Tính chất thụy miên của chú ý chúng ta hiện giờ                                      

Chương   IX- Ngôn ngữ phi tụ                                                                                          

Chương   X- Ngôn ngữ phi tụ (tiếp theo)                                                                          

Chương   XI- Những phương pháp luyện tâm                                                                  

Chương   XII-Công phu kiến tánh                                                                                     

Chương   XIII-Những điều kiện cần thiết để hành “phản công phu nội tại”cho hiệu quả          

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn