Tìm Sách

Thiền >> Hành Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hành Thiền
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008391
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HÀNH THIỀN

THÍCH MINH CHÂU

Một nếp sống lành mạnh trong sáng

Một phương pháp giáo dục hướng thượng

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO HÀ NỘI

 LỜI GIỐI THIỆU

Như Lai thiền hay Hành thiền trong kinh tạng Pàli, là một công trình nghiên cứu về Như Lai thiền hay thiền định theo Phật giáo nguyên thủy do chúng tôi phiên dịch từ tiếng Pàli ra Việt ngữ.

Trải qua nhiều năm hướng dẫn các lớp hành thiền cho Tăng Ni sinh và Phật tử, chúng tôi đã thu thập được một số kinh nghiệm hành thiền qua kinh tạng Pàli, nay xin giới thiệu các tư liệu liên quan đến thiền để các hành giả tham khảo. Công trình bao gồm các nghiên cứu sau đây:

I.                 Kinh nghiệm hành thiền của đức Phật.

II.                 Định nghĩa thiền của Buddhaghosa

III.               Pháp môn Ànàpànasati.

IV.              Lợi ích của thiền định.

Như vậy, trước hết chúng tôi trình bày các kinh nghiệm hành thiền của đức Phật khi Ngài chưa thành đạo, khi Ngài thành đạo, trong suốt 45 năm thuyết pháp, và sau cùng, khi Ngài nhập Niết-bàn. Chúng tôi cũng lưu ý quý độc giả về định nghĩa Thiền của Luận sư Buddhaghosa (Phật Âm), đặc biệt là các định nghĩa và dẫn giải về thiền được nói đến trong các bản kinh Nikàya. Chúng tôi chú ý giới thiệu pháp môn Ànapànasati (Niệm hơi thở vô hơi thở ra) và nêu rõ những cách thức hay phương pháp cần thiết cho việc thực hành pháp môn này.

Sau cùng,chúng tôi đề cập một số lợi ích của hành thiền. Mọi trình bày của chúng tôi đều nêu rõ xuất xứ, trích từ trong kinh tạng nào, nhằm xác chứng đó là những lời dạy của đức Phật, chứ không phải là sản phẩm của diễn giả, và để giúp cho những ai muốn tự mình nghiên cứu tư liệu cũng có thể truy cứu nguồn gốc một cách chính xác.

Ngoài ra, một vài phụ lục ở cuối sách cung cấp thêm tài liệu cho việc tìm hiểu những lời dạy của đức Phật về pháp môn thiền và hành thiền.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2002

Viện trưởng

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Tỷ kheo Thích Minh Châu

MỤC LỤC

Lời giới thiệu                                                                                                              

Hành thiền, một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng Thượng

         I. Kinh nghiệm hành thiền của đức Phật                                                           

         II. Định nghĩa Thiền của Luận sư Buddhaghosa                                               

         * Phương pháp hành thiền

       a. Sửa soạn hạnh thiền                                                                                        

       b. Đoạn trừ các triền cái                                                                                      

       c. Chứng Sơ thiền cho đến Thiền thứ tư                                                             

         III. Pháp môn Anpànasati                                                                                  

         IV. Bốn đối tượng quán niệm                                                                           

         V.  Mười sáu đề tài quán niệm                                                                          

         VI. Tổng kết lợi ích của Hành thiền                                                                  

       a. Thiền có công năng đoạn trừ các dục                                                              

       b. Thiền có khả năng đối trị sợ hãi                                                                      

       c. Thiền đem lại thiền lạc cho hành giả                                                               

       d. Thiền đưa đến thành tựu trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến đúng theo quá trình, Giới, Định, Tuệ 

Vài điều nên tránh                                                                        

Một số điểm cần lưu ý                                                                  

Phụ lục 1 : Pháp môn tu tập Thân hành niệm                                                                                       

Phụ lục 2 : Pháp môn tu tập Bốn Niệm xứ                                                                 

Phụ lục 3 : Niệm hơi thở vô hơi thở ra                                                                      

Phụ lục 4 : Một số kinh khác                                                                                      

Bài đọc thêm : Tại sao phải hành thiền

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn