Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Tứ Phần Q1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Tứ Phần Q1
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Đỗng Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 358
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007543
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬT TỨ PHẦN - QUYỂN 1

Bộ 4 quyển

HT. THÍCH ĐỔNG MINH Việt dịch

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

LỜI GIỚI THIỆU

 Nhân ngày tiểu tường của Hòa thượng, các đệ tử và môn đồ phát nguyện ấn hành Luật Tứ Phần để tưởng nhớ ân đức giáo dưỡng tài bồi, và cũng ước mong hoàn thành một phần tâm nguỵên của Hòa thượng mà suốt đời đã cống hiến cho sự nghiệp đào tạo Tăng taì, hoằng truyền Luật tạng làm y chỉ cho sinh hoạt ổn định của Tăng già hòa hiệp và thành tịnh, đồng thời góp phần duy trì nền tảng đạo đức xã hội

Kính nguyện Giác linh Hòa thượng chứng tri .

                                                                     Vạn Hạnh, 2550

                                                                       Lê Mạnh Thát

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Tự ngôn

Tán duyên khởi

ChươngI.Ba - la – di

I.     Bất tịnh hạnh

II.    Bất dữ thủ

III.   Đoạn nhân mạng

IV.   Đại vọng ngữ

Chương II.   Tăng tàn

I.      Cố ý tiết tinh

II.     Xúc chạm nữ nhân

III.    Nói lời thô tục

IV.    Yêu sách cúng dường

V.      Mai mối

VI.     Lập thất nhỏ

VII.    Cất chùa lớn

VIII.  Vô căn báng

IX.    Giả căn báng

X.      Phá tăng

XI.     Tùy thuận phá Tăng

XII.     Ô tha gia

XIII.      Ác tinh bất thọ nhân ngữ

Chương III.  Bất định

I.          Giới thứ nhất

II.         Giới thứ hai

Chương VI.  Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề

Chương VI.  Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề

I.         Súc trường y

II.         Ngủ lìa y

III.        Chờ y một tháng

IV.         Nhận y phi thân lý ni

V.          Nhờ phi thân lý ni giặt y cũ

VI.        Xin y nơi nhà phi thân lý

VII.       Nhận y quá phần

VIII.      Khuyên cư sĩ tăng giá y

IX.        Khuyên hai nhà tăng giá y

X.         Yêu sách giá y quá hạn

XI.         Ngọa cụ bằng tơ tằm

XII.         Ngọa cụ toàn đen

XIII.      Ngọa cụ quá phần

XIV.     Ngọa cụ dưới 6 năm

XV.       Tọa cụ không hoại sắc

XVI.     Quảy lông dê

XVII.    Nhờ chải lông dê

XVIII.     Cầm giữ vàng bạc

XIX.     Kinh doanh tài bảo

XX.        Buôn bán

XXI.     Chứa bát dư

XXII.    Đổi bát mới

XXIII.     Xin chỉ sợi

XXIV.      Chỉ dẫn thợ dệt

XXV.      Đoạt lại y

XXVI.     Thuốc bảy ngày

XXVII.     Y tắm mưa

XXVIII.    Y cấp thí

XXIX.        A-lan-nhã gặp nạn lìa y

XXX.        Xoay Tăng vật về mình

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật