Tìm Sách

Giới Luật >> Trùng trị Tỳ Ni tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trùng trị Tỳ Ni tập II
 • Tác giả : Sa Môn Trí Húc
 • Dịch giả : Thích Đổng Minh & Thích Đức Thắng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 511
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007306
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRÙNG TRỊ TỲ NI SỰ NGHĨA TẬP YẾU -TẬP II

Việt dịch: THÍCH ĐỖNG MINH-THÍCH ĐỨC THẮNG (511 trang)

PL: 2540- 1997

MỤC LỤC

(từ quyển 10-19)

Pháp chúng học

Bảy pháp diệt tránh

Hỏi để kết thúc

Yết ma

Kiết giới

Pháp y chỉ

Tư cách ông thầy

Pháp đệ tử nhờ thầy

Pháp thượng tọa

Pháp đồng học

Pháp lễ kính

Hiếu kính cha mẹ

Pháp an cư

Pháp tụ tứ

Ya ca thi na

Pháp rị tội

Minh định các pháp yết ma

Pháp phú bát

Pháp về y

Pháp bính bát

Pháp ăn và uống thuốc

Pháp nuôi bệnh

Phòng xá

Pháp ngọa cụ

Pháp đồ vật

Pháp tích trượng

Pháp tòng lâm

Pháp A lan nhã

Pháp chia vật

Pháp nói pháp

Đọc tụng

Pháp tọa thiền

Pháp tạp

Phật nói kinh  tội phạm giới  nặng nhẹ

Bài tụng giới tướng

Giới tỳ kheo ni

Tám pháp ba la di

Mười bảy tăng gìa ba thi sa

Ni tát tỳ ba mật đế

Một trăm bảy mươi tám pháp ba đặt đế

Tám pháp ba la đế xá nị

Pháp chúng học

Thọ giới thứa xoa ma na

Thọ giớitỳ kheo ni

Tạp pháp

Pháp sa di

Pháp thỉnh hòa thượng

Sáu vật của tỳ kheo

Phụ lục

Kiên độ trì giới

Lời cuối sách

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật