Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Xuất Gia


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Xuất Gia
 • Tác giả : Tam Tạng Nghĩa Tịnh
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Tâm Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 400
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007301
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬT XUẤT GIA

Căn bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ

Việt dịch: TỲ KHEO TÂM HẠNH

PL: 2543-2000

LỜI NGƯỜI DỊCH

Trong Phật giáo, Pháp Bảo là nội dung trung tâm nhưng về hình thức tổ chức thì thuộc về Tăng Bảo.Quốc độ nào có sự hiện diện, truyền thừa của tăng già mới gọi là có Phật giáo.

Tuy rằng nguyên ngữ Tăng già – Sangha – có nghĩa là chúng hội, hội đoàn được ràng buộc nhau với mục đích chung  nhưng tòan thể Tăng Già do Đức Phật thành lập có ý nghĩa khác hơn. Đó là tập thể những người cùng nhau thực hành pháp thiện bằng trí tuệ vô lậu để giải thoát đau khổ, sợ hãi, đem lại an lạc cho tự thân và mọi người. Vì vậy, tăng già mới được đặt vào Tăng bảo - một trong ba ngôi báu- làm ruộng phước, làm nơi nương tựa cho thế gian.

Giá trị của Tăng Già được Đức Phật khe ngợi bằng bốn đức: ‘các Thánh Văn đệ tử (sàvaka Sangho) của Đức Thế Tôn là bậc:

- Thiện hạnh (Su – patipanno)

- Chánh thực hạnh (Uju – Patipanno)

- Ứng lý hạnh (Naya – patipanno)

- Như pháp hòa kính hạnh (Samici – patipanno)

Nghĩa là bốn đôi: tu – đà – hoàn. Tư –đà –hàm. A-na-hàm. A-la-hán. Tám chúng: Tu dà hoàn đạo …A la hán quả

Chư Thanh Văn đó là bậc đáng kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay lễ bái, bậc phước điền  vô thượng của thế gian” (Trung Bộ 1).

Đời sống cao thượng giải thóat này của Tăng Già được y chỉ trên giới cụ túc (Upasam pàda) gồm bốn chi phần thanh tịnh.

1.    Biệt giải thoát luật nghi: còn gọi là Giới thanh tịnh tức là sự hộ trì nghiêm túc các học giới đã thọ để ngăn chặn và loại bỏ các hành vi, lời nói bất thiện, không cho pháp ác  đi vào tâm.

2.  Căn Luật Nghi: Còn gọi phòng hộ căn môn tức là kiểm soát các giác quan và cảm thọ từ các đối tượng, không cho tham ái phát sanh xâm nhập vào tâm/

3.   Mạng thanh tịnh: sinh sống bằng chaán mạng trên bốn thánh chủng về ăn mặc, ở, thuốc đúng pháp.

4.  Niệm thanh tịnh: luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong các uy nghi cử chỉ, quán sát sự tinh diệt của pháp.

Để thực hiện trọn vẹn đời sống này trong địa vị Tăng bảo, vị Tỳ kheo trong 5 năm đầu sau khi thọ giới cụ túc phải  học thông suốt giới bản hai bộ tăng ni, pháp truyền giới, thuyết giới, tự tứ an cư, thọ y công đức, kiết cương giới và các pháp yết ma khác để thực hành đến trọn đời và  truỳên dạy lại cho người đi sau. Đây cũng chính là chức năng trụ trì của vị tỳ kheo.

Tập sách này tập hợp những phần việc trên của Luật Nhất Thiết Hữu Bộ do luật sư Nghĩa Tịnh đời Đường – Trung Quốc- phiên dịch từ chữ Hán, được Nhật bản biên tập đưa vào Đại chính Đại tạng Kinh từ N. 1444 – 1445 gồm có:

1.   Xuất gia: Nhân duyên hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên học đạo, xuất gia, chứng quả. Trường hợp xuất gia của các vị khác. Các qui định về tư cách thầy và trò, xuất gia, truyền giới, thọ giới v.v..

2.   An cư: Duyên khởi về an cư, cách tác pháp, những qui định cụ thể cho từng trường hợp xảy ra kho an cư

3.   Tùy ý (Tự tứ): Duyên khởi và những  qui định  vể nội dung, nghi thức pháp tùy ý.

4.   Yết sĩ na: thọ y công đức

5.   Ni đà na - Mục đắc ca (Nhân duyên - Bồn sư: Duyên khởi, giải thích, qui định về các sinh hoạt của tăng đoàn như truỳên giới, kết cương giới, thuyết giới, phân chia vật dụng, cách sử dụng y bát, chỗ ở, thuốc, trị phạt v.v.. tiền thân các thánh đệ tử.

6.   Giới bổn của tỳ kheo và tỳ kheo ni

Chúng tôi dịch tập này với mục đích  góp phần tài liệu về luật cho các vị tân tỳ kheo và những vị lưu tâm nghiên cứu về luật.

Con xin chân thành kính tri ân: các vị ân sư, Giáo thọ sư, thiện hữu tri thức.

- Luật sư Thích Đỗng Minh đã hướng dẫn và chứng nghĩa

- Hòa thượng Thich Chí Tín

- Hòa thượng Thích Thiện Bình

- Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Và Chư tăng chùa Long Sơn Nha Trang đã giúp đỡ và tạo các điều kiện rất thuậnlợi để con thực hiện công tác phiên dịch này.

                                         Nha Trang, Long Sơn, Hạ 2545

                                                 Tỳ kheo Tâm Hạnh

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật