Tìm Sách

Giới Luật >> Nghi truyền giới


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghi truyền giới
 • Tác giả : Thích Đổng Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 302
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007296
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NGHI TRUYỀN GIỚI

THÍCH ĐỖNG MINH (tập thành) (302 trang)

THƯ VIÊN VẠN HẠNH

LỜI BẠT

Quyển NGHI TRUYỀN GIỚI photocopy lần này là lần thứ 6, lần nào cũng có thay đồi chút ít, lần này thay đổi nhiều. Lý do là mấy lần trứơc vì kinh tế không cho phép nên phải tĩnh lược, do tĩnh lược mà khi hành trì phải lật tới lật lui phiền phức. Kỳ này, nghi nào làm riêng nghi nấy, khỏi phiền lật tới lật lui.

Ngòai ra kỳ này có thêm: Nghi truyền giới cho Tỳ kheo Ni, nghi truyền giới cho thức xoa-ma-na do Thượng tọa Thích Minh Phát (Tổ Đình Ấn Quang) soạn, ngõ hầu tiện dụng cho những đại giới đàn gồm cả Tăng và Ni.

Đây là soạn theo nghi của một đại  giới đàn nên bắt đầu từ nghi “ Cầu thỉnh thầy dẫn thỉnh” rồi đến nghi thức khai đàn, kiết giới, khai chung bảng, truỳên thọ giới Sa-di, tấn đàn Tỳ-kheo vv… chứ không phải soạn từ giới thấp cho đến  giới cao.

Như lời của người tập thành đã nói: mục đích của lễ truỳên giới là làm thế nào cho giới tử được đắc giới, yếu tố quan trọng để giới tử được giới là do lòng khát ngưỡng giới của  giới tử và lòng thương của giới sư dũ xuống cho họ Do đó giới sư phải có tịnh giới, giới tử phải có lòng thành và giới đàn phải tổ chức cho trang nghiêm, đúng với luật, đúng với pháp, đúng với lời Phật dạy.

Vấn đề tĩnh lược và vấn đề thêm bớt chút ít ở những lần photocopy trước đây là đều do hoàn cảnh cũng như thời gian được quy định của giới đàn với số lượng giới tử cầu thọ. Mỗi lần như vậy đều có thông qua Hội đồng Thập sư của giới đàn như luật định.

Nha Trang, ngày vía đức Phật A-Di Đà

Năm Tân Tỵ (2001)

TỲ KHEO THÍCH ĐỖNG MINH

Kính cẫn bạch

 

MỤC LỤC

1.     Lời người tập thành

2.     Lễ khai đàn và cung an chức sự

3.     Nghi truỳên giới Sa di

4.     Nghi Tấn đàn Tỳ -kheo

5.     Giới đàn Ni

6.     Chánh pháp Ýêt ma cho ni

7.     Nghi truyền giới Thập Thiện

8.     Nghi truỳên giới Bồ tát xuất gia

9.     Nghi truyền giới Bồ tát tại gia

10.            Lễ Nhiên hương (nếu có)

11.            Giải Đại giới và Giới trường

12.            Phép bạch lễ tạ

13.            Nghi thức thọ tam quy, ngũ giới

14.            Nghi truỳên giới bát quan trai

15.            Nghi xả giới Bát Quan trai

16.            Phụ lục

17.            Lời bạt

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật