Tìm Sách

Tịnh Độ >> Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
 • Tác giả : Ấn Quang pháp sư
 • Dịch giả : Như Hoà
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 647
 • Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011464
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ẤN QUANG PHÁP SƯ

VĂN SAO TAM BIÊN

(Quyển 1 & 2)

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hoà

Lời tựa cho bộ Ấn Quang Pháp Sư

Văn Sao Tam Biên

            Linh Nham Ấn Quang lão pháp sư nghiêm trì giới luật, hoằng dương Tịnh Độ, lời lẽ làm pháp tắc cho cõi đời, hành vi làm khuôn mẫu cho đạo, dùng văn tự Bát Nhã rộng độ mọi loài, mưa pháp tuôn khắp, tứ chúng suy tôn là vị Tổ thứ mười ba của Liên Tông. Từ thời cận đại đến nay, [quả thật là một nhân vật] chưa từng có. Bản thân tôi từ thuở nhược quan (hai mươi tuổi) phát nguyện quy y đức Phật, tự xét thiện căn nhỏ nhoi, mỏng manh, cứ lần khân mãi không thành tựu gì! Năm Dân Quốc 31 (1942), ngoại nhân khinh rẻ, xâm lăng [Trung Hoa], sinh linh lầm than, các nỗi khổ chen nhau nung đốt không thể nào dứt dẹp được, đọc lại Văn Sao, giật mình, tỉnh ngộ, bèn quy mạng, gieo tấm lòng thành, niệm Phật, ăn chay, những điều này đều do Văn Sao ban cho vậy.

            Sau này, ngẫu nhiên ở chỗ cư sĩ Đinh Phước Bảo, thấy được hơn hai mươi lá thư của Sư đều là những lá thư chưa được sao chép, chưa đưa vào hai cuốn Văn Sao Chánh Biên và Tục Biên. Do đó, nghĩ di cảo chính là pháp nhũ được gởi gắm, há nên để mặc cho thất lạc, bèn cẩn thận chép lại để giữ bản sao, đấy chính là bước khởi đầu cho việc biên tập bộ sách này vậy. Sau khi Sư về Tây, Hoằng Hóa Nguyệt San trưng cầu di cảo, thư đáp lời trưng cầu nườm nượp gởi về, thu được thật phong phú. Nhiều nhất là Hòa Thượng Diệu Chân ở Linh Nham, pháp sư Tu Luân ở Hàng Châu đều cho [chúng tôi] đọc những lá thư họ giữ được. Các nơi gởi tặng bản gốc hoặc bản sao cũng chẳng dưới bốn năm chục người. Thảm đạm sưu tập tìm tòi, tính ra được gần bảy trăm bức thư, một trăm ba mươi bài tạp văn, những bài văn ấy chẳng kém gì những bài đã được đưa vào bộ Tăng Quảng Văn Sao, [tôi biên tập thành sách] đặt tựa đề Văn Sao Đệ Tam Biên, trân trọng thu gom cất giữ để đợi duyên thù thắng. Nếu sách được xuất hiện trong cõi đời sẽ giúp đỡ lớn lao cho việc hoằng dương Tịnh Tông và ủng hộ, duy trì pháp môn. Sao chép suốt mấy năm, luôn khư khư một ý niệm nhỏ nhoi: “Nguyện ba ngàn cõi phương Đông, gieo sen chín phẩm nơi trời Tây Phương”, cùng được thấm nhuần pháp ích, cùng lên được bờ giác.

 

Mồng Bốn tháng Mười Một năm Canh Dần (1950),

Kỷ niệm mười năm ngày lão pháp sư viên tịch,

Tư thục đệ tử Thượng Ngu La Ung Hồng Đào

Đảnh lễ cung kính viết lời tựa

 

MỤC LỤC

 

Lời tựa Văn Sao Tam Biên

Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển I

Đại sư tự thuật

Thư trả lời của đại sư Hoằng Nhất

Thư gởi Chân Đạt lão hòa thượng

Thư gởi pháp sư Đức Sâm (thư thứ nhất)

Thư gởi pháp sư Đức Sâm (thư thứ hai)

Thư gởi pháp sư Đức Sâm (thư thứ ba)

Thư gởi pháp sư Đức Sâm (thư thứ tư)

Thư trả lời pháp sư Đức Sâm

Thư trả lời  đại sư Ứng Thoát (thư thứ nhất)

Thư trả lời đại sư Ứng Thoát (thư thứ hai)

Thư trả lời đại sư Ứng Thoát (thư thứ ba)

Thư trả lời đại sư Ứng Thoát (thư thứ tư)

Thư trả lời pháp sư Minh Tâm

Thư trả lời đại sư Minh Tánh

Thư trả lời pháp sư Nghĩa Thông (thư thứ nhất)

Thư trả lời pháp sư Nghĩa Thông (thư thứ hai)

Thư trả lời hòa thượng Truyền Độ

Thư trả lời pháp sư Trần Không (thư thứ nhất)

Thư trả lời pháp sư Trần Không (thư thứ hai)

Thư trả lời hòa thượng Bỉnh Sơ

Thư trả lời pháp sư Tông Linh

Thư trả lời hòa thượng Diệu Liên

Thư trả lời pháp sư Bảo Tịnh

Thư trả lời pháp sư Thái Hư

Thư trả lời đại sư Đạo Truyền (thư thứ nhất)

Thư trả lời đại sư Đạo Truyền (thư thứ nhất)

Thư trả lời pháp sư Hiến Âm

Thư trả lời pháp sư Đế Tỉnh

Thư trả lời pháp sư Hằng Tàm (thư thứ nhất)

Thư trả lời pháp sư Hằng Tàm (thư thứ hai)

Thư trả lời pháp sư Minh Đạo

Thư gởi ông Đoàn Chấp Chánh

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ nhất)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ hai)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ ba)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ tư)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ năm)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ sáu)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ bảy)

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ

Thư gởi cư sĩ Quan Quýnh Chi (thư thứ nhất)

Thư gởi cư sĩ Quan Quýnh Chi (thư thứ hai)

Thư gởi cư sĩ Quan Quýnh Chi (thư thứ ba)

Thư gởi cư sĩ Quan Quýnh Chi (thư thứ tư)

Thư gởi cư sĩ Quan Quýnh Chi (thư thứ năm)

Thư gởi hai vị cư sĩ Quan Quýnh Chi và Vương Nhất Đình

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười hai)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười ba)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười bốn)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười lăm)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười sáu)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười bảy)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười tám)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo (thư thứ mười chín)

Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh

Thư trả lời cư sĩ Tiêu Dịch Đường

Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Trần Gia Tuấn ở Châu Bồ

Thư trả lời cư sĩ Khuất Hàn Nan

Thư trả lời cư sĩ Thần Hiếu Viên

Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Trinh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Trinh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trần Vị Ân

Thư trả lời cư sĩ Hà Hy Tịnh

Thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phan Mộ Lan

Thư trả lời cư sĩ Vương Chiếu Ly (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Vương Chiếu Ly (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Cảnh Chánh Luân

Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Huệ

Thư trả lời cư sĩ Lưu Dung Các

Thư trả lời cư sĩ Lý Nhĩ Thanh

Thư trả lời cư sĩ Hoàng Tử Vân

Thư trả lời hai vị cư sĩ Trầm Tịnh Tâm và Kim Đàm

Thư trả lời cư sĩ Nghiêm Văn Phác

Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Cố Tông Huống

Thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Cao Huệ Ấm

Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ La Tỉnh Ngô (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ La Tỉnh Ngô (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm

Thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân

Thư trả lời cư sĩ Chương Dĩ Thuyên (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Chương Dĩ Thuyên (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Chương Dĩ Thuyên (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất

Thư trả lời cư sĩ Vương Hải Tuyền

Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung

Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc

Thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Hoàng Bảo Việt

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười hai)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười ba)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười bốn)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười lăm)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười sáu)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười bảy)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười tám)

Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn (thư thứ mười chín)

Thư trả lời cư sĩ Lã Trí Minh

Thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Tiền Sĩ Thanh (thư thứ ba)

Thư trả lời hai vị cư sĩ Trí Mục và trí Thanh (thư thứ nhất)

Thư trả lời hai vị cư sĩ Trí Mục và trí Thanh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Mạo Thiện Phủ

Thư trả lời cư sĩ Đông Hải

Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Tế Thanh

Thư trả lời cư sĩ Ngọc Trưởng

Thư trả lời cư sĩ Phó Huệ Giang

Thư trả lời cư sĩ Dương Thận Dư

Thư trả lời hai vị cư sĩ Liễu Phàm và Dã Công

Thư trả lời cư sĩ Hùng Hách

Thư trả lời cư sĩ Tông Nguyện

Thư trả lời cư sĩ La Khanh Đoan (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ La Khanh Đoan (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Huệ Thanh

Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phạm (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phạm (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phạm (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phạm (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Nhạc Minh Thọ

Thư trả lời cư sĩ Châu Tử Tú

Thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Tưởng Đức Trạch

Thư trả lời cư sĩ Trang Bính Hỏa

Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển II

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười ba)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười bốn)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười lăm)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười sáu)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười bảy)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười tám)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ mười chín)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ hai mươi)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ hai mươi mốt)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ hai mươi hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù (thư thứ hai mươi ba)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Tử Hậu

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười hai)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười ba)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười bốn)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười lăm)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười sáu)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười bảy)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười tám)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ mười chín)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi mốt)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi hai)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi ba)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi bốn)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi lăm)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi sáu)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi bảy)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi tám)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ hai mươi chín)

Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm (thư thứ ba mươi)

Thư trả lời cư sĩ Quách Hán Nho (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Quách Hán Nho (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thời Nhược

Thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Đống

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Biên Vô (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Biên Vô (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Biên Vô (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Nhậm Huệ Nghiêm

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ mười hai)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ mười ba)

Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân (thư thứ mười bốn)

Thư trả lời cư sĩ Chân Tịnh

Thư trả lời cư sĩ Tiền Hiểu Trẫm

Thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Lộ Viên

Thư trả lời cư sĩ Thừa Ân

Thư trả lời cư sĩ Giác Tăng

Thư trả lời cư sĩ Đức Minh

Thư trả lời cư sĩ Phùng Thần

Thư trả lời cư sĩ Bái Trúc (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Bái Trúc (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Bái Trúc (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Bái Trúc (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Bái Trúc (thư thứ năm)

Thư trả lời Tịnh Độ Tông Nguyệt San Xã

Thư trả lời cư sĩ Dương Chân

Thư trả lời cư sĩ Huệ Thái

Thư trả lời cư sĩ Huệ Chiêu

Thư trả lời cư sĩ Trí Viên

Thư trả lời cư sĩ Hạng Trí Nguyên

Thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Xước

Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Tài

Thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều

Thư trả lời cư sĩ Nghê Văn Khanh

Thư trả lời cư sĩ Long Trí

Thư gởi cư sĩ Trầm Bân Hàn

Thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Hàn Giác An (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Hàn Giác An (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh

Thư trả lời hai vị cư sĩ Du Huệ Úc và Trần Huệ Sưởng

Thư trả lời cư sĩ La Hồng Đào (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ La Hồng Đào (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Huệ Minh

Thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Phương Tử Phiên

Thư trả lời cư sĩ Hoa Thúc Cầm

Thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thận

Thư trả lời cư sĩ Nghiêm Bá Phóng (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Nghiêm Bá Phóng (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Huệ Phố

Thư gởi cư sĩ Tông Tịnh

Thư trả lời cư sĩ Đức Thành

Thư trả lời cư sĩ Lâm Phố

Thư trả lời cư sĩ Thái Chương Thận

Thư trả lời cư sĩ Niệm Phật

Thư trả lời cư sĩ Từ Giám chương

Thư trả lời anh em Úc Liên Xương

Thư trả lời cư sĩ Nghê Huệ Biểu

Thư trả lời cư sĩ Triệu Liên Châu

Thư trả lời cư sĩ Giang Bằng Hữu

Thư trả lời cư sĩ Đào Đức Càn

Thư trả lời cư sĩ Dịch Tư Hậu

Thư trả lời cư sĩ Trí Chương

Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Thật (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Thật (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Thật (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Vương Thành Trung

Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Sư Khang

Thư trả lời cư sĩ Châu Thọ Siêu

Thư trả lời Đông Xá Tây Khách

Thư trả lời cư sĩ Diệp Chỉ Phân (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Diệp Chỉ Phân (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Vương Thu Bổn

Thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh

Thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân

Thư trả lời cư sĩ Long Trừng Triệt

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ sáu)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ bảy)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ tám)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ chín)

Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ mười)

Thư trả lời cư sĩ Kim Chấn Khanh

Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên (thư thứ năm)

Thư trả lời cư sĩ Ổ Sùng Âm

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ nhất)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ hai)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ ba)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ tư)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ năm)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ sáu)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ bảy)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ tám)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ chín)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ mười)

Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh (thư thứ mười một)

Thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Vương Huệ Thường (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Vương Huệ Thường (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Minh

Thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Nghiêm Đức Bân (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Nghiêm Đức Bân (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Diệp Sính Thần

Thư trả lời cư sĩ Hác Trí Hy

Thư trả lời cư sĩ Lưu Nguyên Nhân

Thư trả lời cư sĩ Ngô Quế Thu

Thư trả lời cư sĩ Thí Trí Phù

Thư trả lời cư sĩ Tưởng Tịnh Tín

Thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung

Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Úc Trí Lãng

Thư trả lời hai vị cư sĩ Hàn Tông Minh và Trương Tông Thiện

Thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp

Thư trả lời cư sĩ Thạch Kim Hoa

Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần (thư thứ nhất)

Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần (thư thứ hai)

Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần (thư thứ ba)

Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần (thư thứ tư)

Thư trả lời cư sĩ Lục Trị Bình

Thư trả lời cư sĩ Phí Sư Mẫn

Thư trả lời cư sĩ Hóa Phàm

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ