Tìm Sách

Tịnh Độ >> Đường về cực lạc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đường về cực lạc
 • Tác giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 572
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010258
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Soạn thuật: HT. THÍCH TRÍ TỊNH

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NÓI ĐẦU

Cũng là lời tự thuật

Thời gian qua tôi từng tự nghĩ:

Ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chơn giác tánh, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đầu đầy đủ Như Lai Trí huệ đức tướng” đó ư!

Từ khi sơ thỉ có thân, không phải là ta sau chư Phật. tại sao chư Phật, các Ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta vẫn bị buộc ràng trong vòng sanh tử, đầy vô biên phiền não tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng là do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chơn, còn ta mải mê say trần dục! Thật là đáng hổ thẹn! Thật là đáng thống trách!

Tôi lại tự nghĩ:

Đã tự biết rồi, giờ đây ta phải kíp lo sao cho được giải thoát và phải giải thoát nơi đời hiện tại này. Nếu trong đời hiện đại này, mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn loanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi! Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau:

1.                 Do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sanh lên các cõi trời ư? Trong Kinh có lời: Chư Thiên cõi Dục, vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu dồi dào làm cho say mê, lại không có sự thống khổ làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước mà phải sa đọa.Còn chư Thiên trong cõi Sắc và Vô Sắc lại vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát, lúc sức thiên định đã mãn, vẫn uy nghiêm làm kẻ luân hồi.

Vĩnh Gia Thiền sư có nói: Người tu phước sanh lên các cõi trời sẽ chiêu vời quá khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không, khi sức đã mãn tên lại rơi xuống đất.

Đó là sanh lên cõi trời thời không bảo đảm giải thoát.

2.                 Ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đui, điếc, câm, ngọng trên mặt địa cầu rất lắm kẻ; Mán, Mọi, dã man cùng ngiều người; biết bao xứ không Phật, Pháp, Tăng; nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo. Được thân người mà có một trong các điều  trên đây rất khó mong tu hành chánh đạo, tất sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước mà sẽ làm vua, làm quan, làm nhà triệu phú: “Sang giàu học đạo làm khó” Lời Phật rành rành trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hoặc giả đời trước có tu thiền quán à được thông minh: “Thể trí biện thông” là một trong bát mạn. Đó là chưa kể đến  không biết bao nhiêu người  lợi dụng sự sang giàu tài trí để gây tạo những tội ác tày trời, mà ta thường nghe thường thấy trong đời…

3.                 Phật nói: “Chúng sanh được thân người như đất dính móng tay, còn sa váo ác đạo như đất toàn cõi đại địa”. Sau khi ta bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói: “Phạm một tội nhỏ (kiết-la) phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương”. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay khó  có thể lường.E rằng “Cường giả tiên khiên”, một bước trật chân chắc chắn là lăn xuống đến đáy hố sâu. Đây là điều lo sợ cho đời sau mãi mãi trầm luân.

Rồi tôi tự gẫm:

Y cứ nơi Thánh giáo: Dứt sạch tam giới kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mảy may, cội gốc sanh tử còn chưa đoạn. Đây là thông luận của Đại thừa và Tiểu thừa

Riêng phần Đại thừa, được bảo đảm trên con đường siêu thoát thành Phật, tất phải vào bậc tín tâm bất thối làm đầu. Chứng bậc này, theo kinh Tín Luận, phải là người đủ năng lực thiện căn huân tập, thâm tín nhơn quả, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, phát Bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu Bồ tát hạnh. Tu tập như vậy mãi đến đủ một vạn đại kiếp tín tâm mới thành tựu.

Nhưng tôi tự an ủi:

Đức Phật Như Lai  có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát mà cũng để bảo đảm vững bước đường thành Phật cho tất cả chúng sanh:

Pháp môn Tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới!

Theo lời Phật, dầu là hạng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn (10 niệm) củng được vãng sanh; đã được vãng sanh thời siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thối Vô thượng Bồ đề.

Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được toại bổn nguyện: giải thoát, thành Phật, độ sanh. Người cực ác tu được thành tựu thay, huống hồ là chưa phải là kẻ ác!

Từ ngày ấy tôi lập chí kiên quyết  nơi Tịnh độ và cố gắng thực hành.Tôi giao phó Pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A-Di Đà Phật coi cõi cực lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để tu tâm niệm Phật…

Vì thế nên tôi không quản vụng về quê dốt gom góp những chỗ những nơi chỉ dạy về “Pháp môn Tịnh Độ”của Phật, Bồ-tát và Cổ đức, trong các Kinh các Luận chính thức, cùng diễn thuật các sự tích của Tăng, tục tứ chúng vãng sanh ở  những bộ sách chánh truyền,mà tổ họp thành bộ “Đường về Cực Lạc” này.

Đường về Cực Lạc” là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược ta bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Củng chính là “Pháp môn Tịnh độ” nói bằng một cách khác đấy thôi…

Về phần lược sử của các nhà tu Tịnh độ được vãng sanh, tôi chọn lấy những chuyện tích  có ghi rõ công hạnh tấn tu, hay lời chỉ dạy xác đáng, để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải cho người đọc.

Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ Tịnh độ và pháp môn Tịnh độ; được phát khởi Tín, Hạnh, Nguyện; nếu ta chưa phát, tăng trưởng Tín, Hạnh, Nguyện, nếu ta đã phát thành tựu Tín, Hạnh, Nguyện, nếu đã tăng trưởng và viên mãn; nếu đã thành tựu ta lại có thề dùng đây là ông bạn tốt chỉ chỗ phải răn điều quấy  trong khi ta hành đạo, vì những căn trí, tâm tánh , những trường hợp cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta, không nhiều thì ít, quyết định là có trúng vào các truyện tích trong bộ này.

Tôi chí thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh đúng như tên của nó: “Vãng sanh Cực Lạc, trụ bậc bất thối Vô thượng Bồ Đề”.

Phật lịch 2497, ngày Phật Đản

Hân Tịnh Sa-môn

Thích Trí Tịnh

(1953)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Pháp môn niệm Phật

CHƯƠNG THỨ NHẤT
TIỀN THÂN CỦA A-DI-ĐÀ

I.               Bồ tát Sa di

II.              Thái tử Thắng Công Đức

III.             Vua Vô Tránh Niệm và hai vị Vương tử

IV.            Pháp Tạng Bồ tát

CHƯƠNG THỨ HAI
DANH HIỆU

 

CHƯƠNG THỨ BA
HOẰNG  NGUYỆN VÀ ĐẠI HẠNH

I.                   Hoằng nguyện của A-di-đà Phật

II.                Đại hạnh

III.             Lời phụ

CHƯƠNG THỨ TƯ
THÂN TƯỚNG

I.              Tướng hảo của A-di-đà Phật

II.              Tướng hảo của Quán Thế Âm Bồ-tát

III.             Tướng hảo của Đại Thế Chí Bồ-tát

IV.            Truyện ông Lý Triệu Đãi

CHƯƠNG THỨ NĂM
QUỐC ĐỘ CỰC LẠC THẾ GIỚI

A.   CẢNH VẬT (y báo)

B.   NHÂN DÂN (chánh báo)

CHƯƠNG THỨ SÁU
CHƯ ĐẠI BỒ TÁT KHUYÊN NIỆM PHẬT VÀ NGUYỆN VÃNG SANH

I.            Đại Thế Chí Bồ-tát (lời phụ)

II.            Phổ Hiền Bồ-tát

III.             Đức Phổ hiền dạy tu “Niệm Phật Tam Muội” – lời phụ

IV.            Hai vị Đại Thánh ứng tích – lời phụ

V.            Đức Quán Thế Âm Bồ tát hiển Thánh

VI.            Mã Minh Đại sĩ

VII.           Long Thọ Bồ tát

VIII.           Giác Minh Diệu Hạnh Bồ tát

IX.            Lời phụ

CHƯƠNG THỨ BẢY
LIÊN TÔNG CHƯ TỔ

I.             Lô Sơn Đông Lâm Tự - Huệ Viễn Đại sư

II.             Trường An Quang Minh tự- Thiện Đạo Đại sư

III.             Hoành Sơn – Bát Chu Thừa Viễn Đại sư

IV.            Hàng Châu- Pháp Chiếu Đại sư

V.               Tân Định – Thiếu Khương Đại sư

VI.            Vĩnh Minh Tự - Diên Thọ Đại sư

VII.         Chiêu Khánh Tự - Tỉnh Thường Đại sư

VIII.      Văn Thê Tự - Châu Hoằng Đại sư

IX.            Linh Phong – Trí Húc Đại sư

X.               Tiên Lâm Tự - Thiệt Hiền Đại sư

XI.            Tư Phước Tự- Tế Tỉnh Đại sư

CHƯƠNG THỨ TÁM
TỨ CHÚNG VÃNG SANH TRUYỆN
THIỀN TỊNH QUYẾT NGHI

I.             Tự thuật

II.             Giá trị của Pháp môn Tịnh độ

III.             Đem Thiền gạn Tịnh

IV.            Thiền không bảo đảm giải thoát bằng Tịnh: Tư liệu giản

V.               Chánh giải Tứ liệu giản

VI.            Thượng tọa phát nguyện

Lược sử Ngươn Chiếu Đại Sư

Trích lục  những Kinh về Tây Phương Tịnh độ

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật
Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ