Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Tỷ Kheo Ngộ Đạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 205
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000011423
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THANH TỊNH ĐẠO

(VISUDDHIMAGGO)

PHẦN GIỚI

Nguyên tác: Buddhaghosa

Việt dịch: Tỷ Kheo Ngộ Đạo

 

LỜI TỰA

            Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có hiệu năng hướng thượng, đã được chư Thinh văn đệ tử luân phiên khẩu truyền, kết tập nhiều lần và duy trì cho mai sau. Đến khoảng 956 năm sau khi đức Như Lai viên tịch, Tam tạng Giáo thọ sư Giác Âm (Buddhaghosa) ­_ một nhà luận sư lỗi lạc, một thiền sư hiền đức đã dịch Tam tạng Thánh điển ra ngôn ngữ Ma kiệt đà, sáng tác bộ Thanh tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ căn cứ vào Phật ngôn:

Trì giới người có trí

Tu tiếm tâm và tuệ

Nhiệt tâm, mẫn Tỳ-kheo

Vị ấy thoát triền này.

            Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phổ biến rộng rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát triển thiền quán.

Khi nào tuệ quán thấy

Tất cả hành vô thường

Tất cả hành khổ não

Tất cả pháp vô ngã

Khi ấy yểm ly khổ

Đó là Thanh tịnh đạo.

            Thanh tịnh đạo phân tích thành ba phần, hai mươi ba chương như sau:

Phần thứ nhất: GIỚI

(Có hai chương )

-   Chương thứ nhất: Giới xiển minh.

-   Chương thứ nhì: Trừ chi xiển minh.

Phần thứ nhì: ĐỊNH

(Có mười một chương)

-   Chương thứ ba: Thọ trì nghiệp xứ xiển minh.

-   Chương thứ tư: Địa hoàn tịnh xiển minh.

-   Chương thứ năm: Hữu dư hoàn tịnh xiển minh.

-   Chương thứ sáu: Bất mỹ xiển minh.

-   Chương thứ bảy: Lục tùy niệm xiển minh.

-   Chương thứ tám: Hữu dư tùy niệm xiển minh.

-   Chương thứ chín: Phạm trú xiển minh.

-   Chương thứ mười: Vô sắc xiển minh.

-   Chương thứ mười một: Định xiển minh.

-   Chương thứ mười hai: Thần thông xiển minh.

-   Chương thứ mười ba: Thắng trí xiển minh.

Phần thứ ba: TUỆ

(Có mười chương )

-   Chương thứ mười bốn: Uẩn xiển minh.

-   Chương thứ mười lăm: Xứ, giới xiển minh.

-   Chương thứ mười sáu: Quyền, đế xiển minh.

-   Chương thứ mười bảy: Nền tảng tuệ xiển minh

-   Chương thứ mười tám: Kiến thanh tịnh xiển minh.

-   Chương thứ mười chín: Đoạn nghi thanh tịnh xiển minh.

-   Chương thứ hai mươi: Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiển minh.

-   Chương thứ hai mươi mốt: Hành tri kiến thanh tịnh xiển minh.

-   Chương thứ hai mươi hai: Tri kiến thanh tịnh xiển minh.

-   Chương thứ hai mươi ba: Quả báo tu tiến tuệ xiển minh.

 

MỤC LỤC

 

BUDDHAGHOSANIDANA

LỊCH SỬ NGÀI GIÁC ÂM

CHƯƠNG THỨ NHẤT

CHƯƠNG THỨ NHÌ

CHƯƠNG THỨ BA

CHƯƠNG THỨ TƯ

CHƯƠNG THỨ NĂM

CHƯƠNG THỨ SÁU

CHƯƠNG THỨ BẢY

CHƯƠNG THỨ TÁM

THANH TỊNH ĐẠO

PHẦN GIỚI

CHƯƠNG THỨ NHẤT

GIỚI XIỂN MINH

CHƯƠNG THỨ HAI

TRỪ CHI XIỂN MINH

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học