Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Bộ Song Đối


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Bộ Song Đối
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Mahatherasantakicco Đại trưởng lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 622
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000003488
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

YAMAKA

BỘ SONG ĐỐI

Dịch giả:

MAHATHERASANTAKICCO

ĐẠI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH - PL: 2539 - 1995

 

Lời Giới Thiệu

 

          BỘ YAMAKA (Song Đối) là Bộ thứ 6 trong 7 Bộ Luận Tạng ABHIDHAMMA.

          Trước đây Hòa Thượng TỊNH SỰ đã phiên dịch từ bản Thái ngữ ra Việt ngữ vào năm 1957 (PL. 2519). Lúc ấy chưa có điều kiện in thành sách, thì thời gian sau Hòa Thượng tịch.

          Tôi vẫn lưu tâm đến vấn đề này từ lâu, nhưng vì chưa gặp cơ hội thuận tiện, để xúc tiến cho hoàn chỉnh Tạng Luận ABHIDHAMMA của Hòa Thượng đang còn dang dở.

          Mãi đến Đại hội Phật giáo kỳ II, nhà nước cho lập thêm Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tôi có mời các Vị Sư Đệ tử của Hòa Thượng đến chùa Nam Tông (Nguyên Thủy) đề nghị các Sư tu chỉnh bản dịch của Hòa Thượng thật kỹ lưỡng. Tôi sẽ xin giấy phép ấn hành.

          Các vị hưởng ứng lời kêu gọi của tôi nên đã tích cực tu chỉnh Bộ DHANMASANGANI, VIBHANGA, DHATUKATHÀ, PUGGALAPANNATTI và đã được Thành hội Phật giáo TP.HCM ấn hành.

          Nay các Vị Sư đệ của Ngài tiếp tục tu chỉnh Bộ YAMAKA (Song Đối). Chúng tôi rất hoan hỉ. trước tinh thần đoàn kết và nhiệt tâm duy trì Phật giáo của các vị ấy. Vậy nhân danh Tăng trưởng Hệ Phái Phật Giáo Nam Tông (Nguyên thủy) VIỆT NAM, xin trân trọng giới thiệu dịch phẩm YAMAKA (Song Đối) này đến toàn thể chư Tăng cùng chư Phật tử trong và ngoài nước nên học, đọc, nghiên cứu... cho trí tuệ tu hành càng được tăng tiến.

 

NAMMÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kỳ Viên Tự ngày 11 tháng 02 năm 1959 (PL. 2539)

TĂNG TRƯỞNG HỆ PHÁI NAM TÔNG VIỆT NAM

                                                                           Hòa Thượng SIÊU VIỆT

Mục lục

 

·        HÀNH SONG

- Phần định danh 1023

- Phần xiển thuật 1024

- Phần xiển minh 1030

- Phần câu lọc 1030

- Phần câu lọc căn luân 1032

- Phần Thuần hành 1034

- Phần chuyển biến 1036

- Phần sanh 1036

- Phần diệt 1116

- Phần sanh diệt 1182

- Phần biến tri 1220

·        TÙY MIÊN SONG

- Phần ngũ ngầm 1222

- Phần tiềm tàng 1288

- Phần đoạn trừ 1354

- Phần biến tri 1420

- Phần được đoạn trừ 1486

- Phần sanh khởi 1552

- Phần giới (cảnh) 1554

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1