Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> 38 Pháp Hạnh Phúc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 38 Pháp Hạnh Phúc
 • Tác giả : Maha Thong Kham Medhivongs
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 315
 • Nhà xuất bản : .
 • Năm xuất bản : 1969
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000005439
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

38 PHÁP HẠNH PHÚC

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM

Soạn giả:

Maha Thong Kham Medhivongs

 PHẬT LỊCH 2513     DƯƠNG LỊCH 1969

 

Lời nói đầu

 

          Tôi có phát nguyện từ lâu là phải sửa chửa quyển kinh 38 PHÁP AN LÀNH đã ấn tống năm 1961 vì nhiều nguyên nhân.

          1) Trước kia là những bài thuyết pháp của tôi về AN LÀNH có in bằng Ronéo, Đại Đức Hộ Giác nhận thấy hữu ích cho người tu Phật, nên ngài hỏi ý kiến tôi để ấn tống; trong lúc ấy tôi chưa làm hoàn toàn những bài pháp An lành sau cùng, từ XXXIII đến pháp XXXVIII, nên Đại Đức Hộ Giác vui lòng soạn giúp những An lành còn bỏ dở ấy.

Khi tôi có thời giờ nhàn rổi xem lại, tôi thấy những bài pháp tôi đã soạn không được rõ ràng và sót rất nhiều, chẳng hạn như không thấy rõ quả báo của mỗi pháp An lành.

2) Có nhiều Ông bà có nhã ý muốn tôi làm sao viết lại thành một quyển kinh hơn là những thời pháp, và trình bày Pháp An Lành theo kệ ngôn của Đức Thế Tôn, vì trước kia tôi thuyết để hồi hướng cho một, hai vị thiện tín, nên tùy theo nhân duyên của mỗi vị.

3) Hơn nữa tôi cũng có ý định tự chúng tôi ấn tống để làm lễ pháp thí để hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng tôi, mà cũng là một nhân giúp quí vị cần tham cứu Phật giáo trong muôn một.

4) Và nhân tiện đây tôi cũng đổi tên quyển 38 điều An Lành là 38 Pháp Hạnh Phúc vì tôi sửa chửa toàn bộ.

5) Sở dĩ mà quyển 38 Pháp Hạnh Phúc được ấn tống và bố thí là do nơi một nhóm thiện nam tín nữ phát bồ đề tâm muốn ấn tống một quyển kinh để bố thí ngày rằm tháng bảy Phật lịch 2513 (1969). Quí ông nầy đến yêu cầu tôi xin cho ấn tống một quyển nào tùy tôi định. Tôi có hai bổn, nhưng quí ông muốn được một quyển dày ít lắm cũng ba trăm trang, tôi không thể làm sao viết cho kịp chỉ vỏn vẹn một thời gian một tuần. Tôi thấy tấm lòng trong sạch của quí ông nên tôi phải cố hết sức mình để sửa chửa cho xong quyền "38 PHÁP HẠNH PHÚC" nầy để quý ông được toại nguyện.

6) Do nhờ phước báu của sự cố gắng sưu tầm quyển kinh nầy, tôi xin hồi hướng phước báu nầy thấu đáo đến các bực hữu ân của chúng tôi, quí ông có tâm trong sạch xin ấn tống quyển kinh nầy và tất cả chư Thiên, Phạm Thiên, chư Thiện Tín cùng chúng sanh trong thế giới nầy được đắc kỳ sở nguyện.

7) Xin hồi hướng phước báo nầy đến Ông Giáo sư THUẦN PHONG vì ông  không nài cực nhọc hy sinh ngày giờ quí báo của ông sửa chửa chính tả cũng như văn phạm. Tôi nguyện cầu cho ông được vạn sự như ý.

                                                                                                                        Tác giả

Maha Thongkham MEDHIVONGS

                       Viết xong mùa Đông năm 1967

                                                                                       (Phật lịch 2510) tại Vạn Tượng

Mục Lục

 

KỆ NGÔN I

HẠNH PHÚC I: Không nên thân cận với người ác

II: Thân cận với bực Thiện Tri Thức

III: Cúng dường đến bực đáng cúng dường 

KỆ NGÔN II

HẠNH PHÚC IV: Ở trong xứ nên ở

V: Tánh cách người có việc làm lành để dành trong khi trước

VI: Giữ mình theo lẽ chánh

KỆ NGÔN III

HẠNH PHÚC VII: Học nhiều hiểu rộng

VIII: Có nghề

 IX: Học thông được luật

X: Người nói lời ngay thật

KỆ NGÔN IV

HẠNH PHÚC XI: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha

  XII: Nết hạnh tiếp độ con

XIII: Tiếp độ vợ

XIV: Làm xong việc làm của mình

KỆ NGÔN V

HẠNH PHÚC XV: Nết hạnh bố thí

XVI: Hành theo pháp

XVII: Giúp đỡ quyến thuộc

XVIII: Nết hạnh làm những việc vô tội

KỆ NGÔN VI

HẠNH PHÚC XIX: Nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi

XX: Thu thúc sự uống rượu

XXI: Sự không dễ duôi trong các pháp

KỆ NGÔN VII

HẠNH PHÚC XXII: Sự tôn kính các bực đáng tôn kính

XXIII: Nết hạnh khiêm nhượng

XXIV: Tri túc vui thích trong của đã có

XXV: Nết hạnh biết ơn người

XXVI: Nết hạnh tùy thời nghe pháp

KỆ NGÔN VIII

HẠNH PHÚC XXVII: Nhẫn nại

 XXVIII: Nết hạnh người để dạy

XXIX: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa Môn

XXX: Tánh các biện luận Phật Pháp theo thời

KỆ NGÔN IX

HẠNH PHÚC XXXI: Sự cố đoạn tuyệt điều ác

XXXII: Hành Phạm Hạnh

XXXIII: Nết hạnh thấy các Pháp Diệu Đế

XXXIV: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn

KỆ NGÔN X

HẠNH PHÚC XXXV: Tâm không xao động vì pháp thế gian

XXXVI: Không có sự uất ức

 XXXVII: Dứt khỏi sự phiền não

XXXVIII: Lòng tự tại

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1