Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Thập Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thập Độ
 • Tác giả : Vansarakkhita
 • Dịch giả : Hộ Tông tỳ Khưu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 237
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000003490
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẬP ĐỘ

(TRỌN BỘ)

VANSARAKKHITA

MAHA THERA

HỘ TÔNG TỲ KHƯU

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH - PL:2539 - 1995

TỰA

 

          Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn, mà hàng học Phật cần phải hiểu biết cho tinh tường, là điều quan trọng nhất.

          Chúng ta, người mong được thành Phật, lẽ cố nhiên, phải học và hành pháp Ba la mật theo Bồ Tát, nên đọc truyện Bồ Tát. Vì tiếng "Pháp Ba la mật" là giáo lý chính thức của Phật, mà người sẽ thành Phật, trước tiên, phải tu hạnh Bồ Tát, hành pháp Ba la Mật.

          Bồ Tát có nghĩa là bậc sẽ giác ngộ pháp tối cao, không cho sanh, già, bệnh, chết, thoát ly thống khổ luân hồi. Hơn nữa, sự thông hiểu cổ tích Bồ Tát là một phương pháp phát sanh trí tuệ, đem đến nhiều hạnh phúc và cho ta trở nên bậc thượng lưu quân tử (trước khi chưa thành Phật), vì Bồ Tát có đủ tài đức đặc biệt phi thường.

          Mong cho chư Phật tử nhận được và thấu rõ pháp Thập độ cứu cánh giải thoát, chúng tôi, không nệ tài hèn học kém, tìm phiên dịch mười tích Bồ tát. (Các tiền kiếp của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni) tu đầy đủ phạm hạnh Ba la mật. Trong mỗi truyện đều có nêu gương chí thiện của Bồ Tát.

          Chúng tôi, chỉ hy vọng cho tất cả muôn loài được lãnh hội Chánh pháp, ngõ hầu mau đoạt đến Niết bàn vô sinh bất diệt.

 

 Mong thay!

 

 

MỤC LỤC

 

THẬP ĐỘ - QUYỂN I

·        TỰA

·        PHÁP THẬP ĐỘ

·        TRUYỆN ĐỨC BỒ TÁT

·        TRUYỆN ĐỨC TEMIYA

          (Bồ Tát tu hạnh Xuất gia Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC MAHAJANAKA

(Bồ Tát tu hạnh tinh tấn Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC SUVANNASAMA

(Bồ Tát tu hạnh Bác ái Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC NEMIRAJA

(Bồ tát tu hạnh Quyết định Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC MAHOSATHA

(Bồ Tát tu hạnh Trí tuệ Ba la mật)

THẬP ĐỘ - QUYỂN II

·        TỰA

·        TRUYỆN ĐỨC BHURIDATA

(Bồ Tát tu hạnh Trì giới Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC CANDAKUMARA

(Bồ Tát tu hạnh Nhẫn nhục Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC NARADA

(Bồ Tát tu hạnh Xả Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC VESSANTARA

(Bồ Tát tu hạnh Bố thí Ba la mật)

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1