Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Siêu lý học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Siêu lý học
 • Tác giả : Đại trưởng lão Tịnh Sự
 • Dịch giả : Đại trưởng lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 212
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP/Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12100000012445
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI TỰA

Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, sẳc pháp, Níp-bàn.

Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bàn (Níbbãna) không luân hồi sanh tử chi cả.

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín.

Vì thế, nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyển chuyển rất nhiều lần đa cách.

Nay in ra để giúp quí bạn đồng tìm.

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa.

Sư cả Tịnh Sự
(Mahãthero Santakicco)

Phụ trách

– Tỳ khưu Thường An    – Sa Di Thường niệm

– Tỳ khưu Giác Huệ       – Cô Bảy Định trí

– Tỳ khưu Sán Nhiên     – Cư Sĩ Báu

– Tỳ khưu Thiện Bảo     – Cư Sĩ Thuận

– Tỳ khưu Ngộ tâm        – Cư Sĩ Thông

SỞ HỮU PHỐI HỢP

Bài 1: SỞ HỮU TỢ THA PHỐI HỢP

 • Sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm.
 • Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sư thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức).
 • Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm như trước, chỉ thêm 11 tâm nhị thiền.
 • Sở hữu thắng giải phối hợp với 110 tâm (trừ tâm si hoài nghi và ngũ song thức).
 • Sở hữu cần phối hợp với 105 tâm (trừ 15 tâm quả vô nhơn và khai ngũ môn).
 • Sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhơn hỷ thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ và 33 tâm sơ, nhị, tam thiền.
 • Sở hữu dục phối hợp với 101 tám là 121 tâm trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhơn.

Bài 2: SỞ HỮU BẤT THIỆN PHỐI HỢP

 • Sở hữu si phần phối hợp với 12 tâm bất thiện.
 • Sở hữu tham phối hợp với 8 tâm tham.
 • Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tương ưng.
 • Sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bất tương ưng.
 • Sở hữu sân phần phối hợp vởi 2 tâm sâ
 • Sở hữu hôn phần phối hợp với 5 tâm bất thiện hữu dẫn.
 • Sỡ hữu hoài nghi phối hợp với tâm si hoài nghi.

Bài 3: SỞ HỮU TỊNH HẢO PHỐI HỢP

Sở hữu tịnh hảo biến hành phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo.

Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với đại thiện và siêu thể.

Sở hữu vô lượng phần phối hợp với đại thiện, đại tố và 12 tâm sắc giới hỷ thọ.

Sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm tịnh hảo tương ưng.

Hôn phần bất định đi chung.

Ngã mạn, tật, lận, hối, bi, tùy hỷ và ngăn trừ phần hiệp thế bất định đi riêng.

TÂM NHIẾP

Bài 4: TÂM BẤT THIỆN NHIẾP

 • Tâm tham thứ nhất: 19 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, tham và tà kiến.
 • Tâm tham thứ hai: 21 sở hữu, chi thêm hôn phần.
 • Tâm tham thứ ba: sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, tham, ngã mạn.
 • Tâm tham thứ tư: sở hữu, chỉ thêm hôn phần.
 • Tâm tham thứ năm: 18 sở hữu là tham, tà kiến, si phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ).
 • Tâm tham thứ sáu: sở hữu, chỉ thêm hôn phần.
 • Tâm tham thứ bảy: 18 sở hữu là 4 si phần, tham, ngã mạn và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ).
 • Tâm tham thứ tám: 20 sở hữu, chỉ thêm hôn phần.
 • Tâm sân thứ nhất: 20 sở hữu là sân phần, si phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ).
 • Tâm sân thứ hai: 22 sở hữu, chỉ thêm hôn phần.
 • Tâm si hoài nghi: 15 sở hữu là hoài nghi, si phần và 10 sở hữu tợ tha (trừ tháng giải, hỷ, dục).

MỤC LỤC

NỘI DUNG

VÔ TỶ PHÁP

SỞ HỮU PHỐI HỢP

Bài 1: Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp

Bài 2: Sở Hữu Bất Thiện Phối Hợp

Bài 3: Sở Hữu Tịnh Hảo Phối Hợp

TÂM NHIẾP

Bài 4: Tâm Bất Thiện Nhiếp

Bài 5: Tâm Vô Nhân Nhiếp

Bài 6: Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Nhiếp

Bài 7: Tâm Đáo Đại Nhiếp

Bài 8: Tâm Siêu Thế Nhiếp

SẮC PHÁP (RŨPA)

Bài 9: Sắc Pháp

Bài 10: Chia 2 Sắc Pháp

Bài 11: Nhân Sanh Sắc Pháp

Bài 12: Phân Bọn Sắc Pháp

Bài 13: Sắc Pháp Theo Cõi Tái Tục

Bài 14: Níp-Bàn & Đoàn Tâm

Bài 15: 37 Tên Tâm Gồm Đủ 121 Thứ Tâm

Bài 16: Chia Tâm

NHIẾP (SANGAHA)

Bài 17: Thọ & Sự Nhiếp

 1. Thọ Nhiếp (Vedanasangaha)
 2. Sự Nhiếp (Kiccasangaha)

Bài 18: Môn & Vật Nhiếp

Bài 19: Nhân, Sở Hữu & Cảnh Nhiếp

TƯƠNG TẬP NHIẾP

Bài 20: Bất Thiện Tương Tập Nhiếp

Tứ lậu

Tứ bạo (tứ bộc)

Tứ phối

Tứ nhược

Tứ thủ

Lục cái

Thất tùy miên

Thập triền (theo Vô Tỷ Pháp)

Thập triền (theo Kinh)

Thập phiền não (theo Vô Tỷ Pháp)

Thập phiền não (theo Kinh)

Bài 21: Hỗn Tạp Tương Tập Nhiếp

Lục nhân tương ưng

Thất chi thiền

Thập nhị đạo

Nhị thập nhị quyền

Cửu lục

Tứ trưởng

Tứ thực

Bài 22: Đẳng Giác Tương Tập Nhiếp

Tứ niệm xứ

Tứ chánh cần

Tứ như ý túc (thần túc)

Ngũ quyền

Ngũ lực

Thất giác chi

Bát chánh đạo

Bài 23: Hàm Tận Tương Tập Nhiếp

Chia uẩn

Chia thủ uẩn

Chia thập nhị xừ

Chia thập bát giới                   

Chia tứ đế                               

NGƯỜI VÀ CÕI

Bài 24: BA MƯƠI MỐT CÕI

Bài 25: NGƯỜI CÓ ĐẶNG MẤY TÂM, TÂM SANH ĐẶNG MẤY NGƯỜI

Bài 26: CÕI ĐẶNG MẤY TÂM, TÂM ĐẶNG MẤY CÕI

LỘ TÂM

Bài 27: LỘ NGŨ MÔN

Bải 28: LỘ Ý MÔN                                   II

Bài 29: LỘ ĐẲC THIỀN, ĐẮC ĐẠO (Lộ kiên cố)

Bải 30: LỘ NHẬP THIỀN HIỆP THẾ VÀ THIỀN CƠ

Bài 31: LỘ VIÊN TỊCH LIÊN THIỀN, LIÊN THÔNG

Bài 32: LỘ PHẢN KHAÁN CHI THIỀN

Bài 33: SỞ HẸP VÀ RỘNG            

LỘ SẮC              

Bài 34: LỘ SẮC (bảng 1,2,3,4)                 

Bài 35: LỘ SẮC (bảng 5,6,7,8,9)

TÂM ĐẶNG MẤY CÁCH – CÁCH ĐẶNG MẤY TÂM

ĐẦU ĐỀ TAM

Bài 36: Tam Đề Thiện                                                                                         

Bài 37: Tam Đề Thành Do Thủ

Bài 38: Tam Đề Pháp Hỷ

Bài 39: Tam Đề Nhân Sanh Tủ

Bài 40: Tam Đề Cảnh Hy Thiểu                                                                                   

Bải 41: Tam Đề Có Đạo Thành Cảnh       

Bài 42: Tam Đề Cảnh Quá Khứ

ĐẦU ĐỀ NHỊ

Bài 43: Phần Tụ Nhân (Hetugoccha)

Bài 44: Nhị Đề Đinh (Cũlantaraduka)

Bài 45: Phần Chùm Lậu (Ãsavagocchaka)

Bài 46: Phần Tụ Triền (Sanyojanagocchaka)

Bải 47: Phần Tụ (Chùm) Phược (Ganthagocchaka)

Bài 48: Phần Tụ (Chùm) Bộc (Oghagocchaka)   

Bài 49: Phần Tụ (Chùm) Phối (Yogagocchaka)

Bài 50: Phần Tụ (Chùm) Cái (NĩvaraNagocchaka)       

Bài 51: Phần Tụ (Chùm) Khinh Thị (Parãmãsagocchaka)      

Bài 52: Phần Nhị Đề Đại (Mahantaraduka)                                    

Bài 53: Phần Tụ Thù (Updãmagocchaka)

Bài 54: Phần Tụ (Chùm) Phiền Não (Kilesagocchaka)

Bài 55: Phần Yêu Bối (Pitthiduka)

NHỊ ĐỀ KINH

DUYÊN

 1. Nhân Duyên
 2. Cảnh Duyên
 3. Cảnh Trưởng Duyên Hay Cảnh tăng Thượng Duyên
 4. Câu Sanh Trưởng Duyên
 5. Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên
 6. Vô Giản Duyên
 7. Câu Sanh Duyên
 8. Hồ Tương Duyên
 9. Vật Tiền Sanh Y Duyên                                              
 10. Vật Cảnh Tiền sanh Y Duyên
 11. Thường Cận Y Duyên
 12. Cảnh Tiền Sanh Duyên
 13. Hậu Sanh Duyên
 14. Trùng Dụng Duyên
 15. Câu Sanh Nghiệp Duyên
 16. Dị Thời Nghiệp Duyên
 17. Vố Gián Nghiệp Duyên
 18. Dị Thục Quả Duyên
 19. Sắc Vật Thực Duyên
 20. Danh Vật Thực Duyên
 21. Cầu Sanh Quyền Duyên
 22. Tiền Sanh Quyền Duyên
 23. Sắc Mạng Quyền Duyên
 24. Thiền Na Duyên
 25. Đồ Đạo Duyên
 26. Tương Ưng Duyên
 27. Câu Sanh Bất Tương Duyên

Phần Duyên Chia Theo Danh Sắc

Phần Duyên Theo Thời

Chia Duyên Theo Mãnh Lực

Chia Duyên Theo Cõi

CHỈ CHẤM & CÁCH ĐỌC BẢNG NÊU

TÂM

SỞ HỮU

SẮC PHÁP

PHÁP

CHẾ ĐỊNH

SỞ HỮU PHỐI HỢP

TÂM NHIẾP

SỰ NHIẾP

MÔN NHIẾP

VẬT NHIẾP       

THỌ NHIẾP

SẮC PHÁP

SẮC PHÁP CHIA 2

NHƠN SANH SẮC PHÁP

PHÂN BỌN SẮC PHÁP

SẮC PHÁP PHẢN THEO CÕI TÁI TỤC

CÁCH ĐẶNG MẤY TÂM – TÂM ĐẶNG MẤY CÁCH

NHÂN, SỞ HỮU VÀ CẢNH NHIẾP

NGƯỜI VÀ CÕI

Người xài đặng mấy tâm

Tâm sanh đặng với mấy người

Cõi đặng mấy tâm

Tâm đặng mấy cõi

LỘ TRÌNH TÂM

TƯƠNG TẬP NHIẾP

BẤT THIỆN TƯƠNG TẬP NHIẾP

HỖN TẠP TƯƠNG TẬP NHIẾP

ĐẲNG GIÁC TƯƠNG TẬP NHIẾP

HÀM TẬN TƯƠNG TẬP NHIẾP

PHÁP TỤ ĐẦU ĐỀ TAM

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1