Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
 • Tác giả : Giác Chánh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 85
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 1974
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000011797
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP - THỪA

DHAMMA YANA

tập I

 

GIÁC CHÁNH

BODHI SAMMA

 

 TỰA

            Quyển "Pháp - Thừa" được ra đời, là một cơ duyên hạnh ngộ cho những người học Phật, và cũng là thành quả của hạnh nguyện chúng tôi. Đã từ lâu, chúng tôi ôm-ấp một hoài bão là cống hiến cho đời những gì mình hiểu biết; đó là một tư cách "Tích cực lợi tha", mà người Phật-Tử luôn luôn phải có.

            Trong khi viết quyển sách nầy, chúng tôi gặp phải nhiều khổ tâm: Muốn không va-chạm với bất cứ Tông phái nào, nhưng công-lý không cho phép; muốn đắc nhân tâm tất-cả, nhưng "Trung ngôn nghịch nhĩ"; muốn dung hòa mọi giới, nhưng e trái với Chánh Pháp; muốn không làm phiền một người nào, nhưng sợ lương tâm tự hối! Nên phải dùng lẽ thật, công-bằng làm qui-chuẩn, dù phải bị phiền trách cũng cam tâm!...

            Tập sách nầy, được chia ra làm nhiều mục, mỗi mục, mang một sắc-thái khác nhau, và có sự quan-trọng khác nhau: đối với người "Học Phật Tu Nhân" thì mười Pháp Ba-La-Mật (Thập-Độ) khả dĩ cần thiết; một số người khác, ưa thích về giáo-nghĩa cao-siêu, thì phần "Siêu-Lý-Học" là quan trọng; và phần "Ăn Chay là một Phương-Thức Tu", cũng có thể gội rửa một thành-kiến bất-ổn cho giới Phật-Tử. Ngoài ra, còn có những mục như "Phật-Pháp Vấn-Đáp" v.v... mang một hình-thức tương-tợ như "Đốn-Giáo" của các Tổ-Sư Trung-Hoa ngày xưa.

            Biển Pháp mênh-mông, rừng Văn thăm-thẳm, những Bậc Học-thức cao-đệ lắm khi còn thiếu sót; phương-chi chúng tôi, tri-kiến thiển-cận, học hỏi lại ít-oi, thì không thể nào tránh khỏi những điều khiếm-khuyết, xin Các Hàng Trí-Thức Đa-văn và Quí-Vị Cao-Minh Bác-Học lượng tình tha-thứ và từ-bi chỉ dạy, chúng tôi xin chân thành lãnh-giáo những điều chúng tôi sơ-thất.

            Vui lòng thành-thật. Mong thay!

 GIÁC CHÁNH

Siêu-Lý-Tự  ngày 5-6-73

MỤC LỤC

Tựa

Mười pháp Ba-La-Mật

Siêu Lý Học

Ăn chay là một phương thức tu?

Đạo Phật và con người Hiện Đại

Pháp chánh tâm tu thân của Nho Giáo và pháp ức niệm lương tri trong Phật Giáo.

Phật pháp vấn đáp

I - Níp Bàn

II - Người tu là trốn nợ

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học