Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
 • Tác giả : HT. Tịnh Sự
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 198
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000011452
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VÔ TỶ PHÁP

ABHIDHAMMA

SOẠN DỊCH

SƯ CẢ TỊNH SỰ

LỜI CẨN TRI

            Thầy chúng tôi chỉ là con người bình thường, với nếp sống giản dị - thanh bạch, Ngài là Tỳ Khưu Tịnh Sự. Thường sau khi hoàn tất soạn phẩm, dịch phẩm, Thầy dùng danh xưng vô cùng thân thương và đáng kính: “Sư cả Tịnh Sự” cho dù đã là Hòa Thượng hay Đại Trưởng Lão trong giáo hội.

            Thầy là người đầy bản sắc Trí Tuệ đối với giáo lý cao siêu nhà Phật. Giờ thầy đã ra đi tái tục ở cảnh giới khác, nhưng đã để lại những tác phẩm, dịch phẩm, chú giải v.v… mang tính chất văn học triết lý thâm diệu trong sáng, gẫy gọn - chất pháp (Dhammavaro) của Phật giáo, như:

-   Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga).

-   Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha).

-   Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha).

-   Pháp Tụ Xiển Thuật (Abhidhammapitakadhammasangini)

-   Kinh Thẻ, Kinh Vô Ngã Tướng v.v…

-   Siêu Lý Tiểu Học và chú giải 1 và 2.

-   Siêu Lý Trung Học và chú giải căn song - uẩn song.

-   Siêu Lý Cao Học và chú giải duyên trợ, Liên Quan Tương Sinh, Bản Đồ.

            Điểm son sáng chói là Ngài đã đem bao nhiêu tâm huyết dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), một trong Tam tạng thánh điển Pali:

-   Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani).

-   Bộ Phân Tích (Vibhanga).

-   Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhatukatha).

-   Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti).

-   Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu).

-   Bộ Song Đối (Yamaka).

-   Bộ Vị Trí (Patthana).

            Và các phần giải thích, chú giải khác … giúp cho thế hệ tăng lữ, phật tử, có những tài liệu, tư liệu ấy vô cùng quý báu.

            Để đóng góp một phần công đức nhỏ so với công trình kiến trúc cao quý của người trong Phật Giáo Nguyên Thủy - Theravada, công đức chúng tôi không đáng là bao. Điều chánh yếu là phần pháp cáo quý mà ngài biên soạn dịch thuật không bị mai một, hoặc (bị) dùng đến mà không bị sai lệch, lệch lạc. Chúng tôi hết sức cố gắng biên tập, xin phép in lại giữ nguyên cão bản.

                                                Chùa xưa thầy đã đi rồi.

                                    Dáng người thanh thoát - ơn người khó quên.

                                                Pháp nào thầy dạy làm nền.

                                    Siêu lý thâm diệu, vượt trên định phần.

            Nay chúng tôi cẩn tri đôi dòng và khởi in Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha), Pháp Tụ Xiển Thuật (Abhidhammapitakadhammasangini) vàDiệu Pháp Lý Hợp theo thể thơ lục bát (Abhidhammatthasangaha).

                                                Tạ ơn thầy – nhớ ơn mãi.

                                    Bao lời vàng người dạy không phai.

                                                Cho con pháp sáng – lành thay!

                                    Cho đời đuốc tuệ - trợ bài Vô Minh.

                                                Bốn Pháp siêu lý rộng thinh.

                                    Chia phân thực tính rõ tường lý chân.

                                                Thầy dạy lý giải trợ phần.

                                    Cho con tri kiến hiểu phân não phiền.

                                                Thầy đi - pháp ở - nguồn ân

                                    Con về nối lại - kính dâng lên thầy.

            Phần biên tập này nhờ công sức nhiều vị, trong đó: Thầy Thiện Siêu, Tu Nữ Quang Mai, Tu Nữ Phước Vân, PT. Tịnh Minh, Tu Nữ Quang Kiến, Tu Nữ Tịnh An, Tu Nữ Quang Khanh, Tu Nữ Minh Giới, Cô Viên Dung, Cô Nhật Thiên, Cậu Nguyên Hỷ và các vị khác đã đóng góp trợ giúp về nhiều mặt: vi tính, sữa chữa bản in, in ấn. Mong các vị sẽ nối nghiệp thầy tổ và thành tựu sở nguyện.

            Mong các vị hiền trí trợ duyên.

            Mong lợi ích cùng nhau tiến hóa.

                                                                        Thủ Đức - Bửu Quang Tự, ngày 5 . 2. 2011

Những ngày đầu xuân Tân Mão, Phật Lịch 2555

 

                                                                                                                             Cẩn bút,

Cư sĩ Nguyễn Đức Tài.

 

LỜI TỰA

 

            Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra Tâm, Sở Hữu, Sắc Pháp, Níp Bán.

            Chỉ về Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo thật tự nhiên, nêu danh là Níp Bàn (NIBBANA) không luân hồi Sinh Tử chi cả.

            Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín.

            Vì thế nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyển chuyển rất nhiều lần đa cách.

                        Nay in ra để giúp quý bạn đồng tìm.

                Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa.

SOẠN DỊCH

SƯ CẢ TỊNH SỰ

PHỤ TRÁCH

-  Tỳ khưu      Thường An

 -  Tỳ khưu     Giác Huệ

 -  Tỳ khưu     Sán Nhiên

 -  Tỳ khưu     Thiện Bảo

 -  Tỳ khưu     Ngộ Tâm

-  Sa Di         Thường Niệm

-  Cô Bảy      Định Trí

 -  Cư Sĩ         Báu

 -  Cư Sĩ          Thuận

 -  Cư Sĩ          Thông

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học