Tìm Sách

Kinh Tạng >> KInh Tiểu Bộ (tập 3)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : KInh Tiểu Bộ (tập 3)
 • Tác giả : Kinh Tạng Nikaya
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 753
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TIỂU BỘ TẬP III

(Số thứ tự 30)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh

2544 – 2000

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
 3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY
 8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

MỤC LỤC

KINH TIỂU BỘ TẬP III

TRƯỞNG LẢO TĂNG KỆ  

CHUƠNG MỘT KỆ: PHẨM MỘT

 1. SUBHÙTI
 2. MAHÀKOTTHITA
 3. KANKHAREVATA
 4. PUNNA MANTÀNIPUTTA
 5. DABBA
 6. SÌTA-VANIYA
 7. BHALLIYA
 8.   VÌRA
 9. PILINDA-VACCHA
 10. PUNAMÀSA

PHẨM HAI

 1. GAVACCHA
 2. MAHÀGAVACGHA
 3. VANA-VACCHA
 4. SÌVAKA
 5. KUNDA-DHÀNA
 6. BELATTHASÌSA
 7. DÀSAKA
 8. SINGÀLA-PITAR
 9. KULA
 10. AJITA           

PHẨM BA     

 1. NIGRODHA
 2. CITTAKA
 3. GOSÀLA
 4. SUGANDHA
 5. NANDIYA
 6. ABHAYA
 7. LOMASAKANGIYA
 8. 28. JAMBUCAMIKA
 9. HÀRITA
 10. UTTIYA

PHẨM BỐN

 1. GAHVARATÌBIYA
 2. SUPPIYA
 3. SOPÀKA
 4. POSIYA
 5. SÀMANNAKÀNI
 6. KUMÀPUTTA
 7. SUNDANTA (BẠN CỦA ICUMÀ)
 8. GAVAMPATI
 9. TISSA
 10. VADDHAMÀNA

PHẨM NĂM

41   SIRIVADDHA

 1. KHADIRA-VANIYA
 2. SUMANGALA
 3. SÀNU
 4. RÀMANIYA-VIHÀRIM
 5. SUMIDDHI
 6. UJIAYA
 7. SANJAYA
 8. RÀMANEYYAKA
 9. VIAMALA

PHẨM SÁU                                

 1. GODHIKA
 2. SUBÀHU
 3. VALLIYA
 4. UTTIYA
 5. ANJANA-VANIYA
 6. KUTIVIHÀRIM(l)
 7. KUTIVIHÀRIM (2)
 8. RAMANÌYA-KUTIKA
 9.  KOSALA-VIHÀRIM
 10. SIVALI

PHẨM BẢY

 1. VAPPA
 2. VAJJI-PUTTA
 3. PAKKHASAMMEDA
 4. VIMALAKONDANNA
 5. UKKHEPATA-VACCHA
 6. MEGHIYA
 7. EKADHAMMA-SAVANNÌYA
 8. EKUDÀNIYA
 9. CHANNA
 10. PUNNA (SUNÀPARANTAKA)

PHẨM TÁM

 1. VACCHAPÀLA
 2. ÀTUMA
 3. MÀNAVA
 4. SUYÀMAN
 5. SUSÀRADA
 6. PIYANJAHA
 7. HATTHÀROHA- PUTTA
 8. MENDASIRA
 9. RAKKHITA
 10. UGOA

PHẨM CHÍN     

 1. SAMITIGUTTA
 2. KASSAPA
 3. SIHA
 4. NÌTA
 5. SUNÀGA
 6. NÀGITA
 7. PAVITTHA
 8. AJJUNA
 9. DEVASABHA
 10. SÀMIDATTA

PHẨM MƯỜI

 1. PARIPUNNAKA
 2. VIJAYA
 3. ERAKA
 4. METTAJÌ
 5. CAKKƯ-PÀLA
 6. KHANDASUMANA
 7. TISSA
 8. ABHAYA
 9. ƯPTIYA
 10. DEVASABHA

PHẨM MƯỜI MỘT

 1. KHITAKA
 2. BANDHURA
 3. SETUCCHA
 4. BELATTHAKÀNI
 5. MALITAVAMBHA
 6. SUHEMANTA
 7. DHAMMASAVA
 8. PHỤ THÂN CỦA DHAMMASAVA
 9. LANGHA RAKKH1TA
 10. USABHA

PHẨM MƯỜI HAI

 1. JENTA
 2. VACCHAGOTTA
 3. VANA-VACCHA
 4. ADHIMUTTA
 5. MAHÀNÀMA
 6. PÀRÀPAR1YA
 7. YASA
 8. KIMLIBA
 9. VAJJI-PUTTA
 10. ISIDATTA

CHƯƠNG HAI KỆ

PHẨM MỘT

 1. UTARA
 2. PINDOLA-BHÀRADVÀIA
 3. VALLTYA
 4. GANGATÌRIYA DATTA
 5. AJINA
 6. MELAJINA
 7. RHÀDHA
 8. SURÀDHA
 9. GOTAMA
 10. VASABHA

PHẨM HAI                                  

 1. MAHÀCUNSA
 2. JOTIDÀRA
 3. HERANNAKÀNI
 4. SOMAMITTA
 5. SABBAMITTA
 6. MAHÀKÀLA
 7. TISSA
 8. KIMBILA
 9. NANDA
 10. SIRIMAT

Xem từ kinh 1-140

PHẨM BA    

 1. UTTARA
 2. BHADDAJI
 3. SOBH1TA
 4. VALLIYA KANHAMITTA
 5. VÌTASOKA
 6. PUNNAMÀSA
 7. NANDAKA
 8. BHARATA
 9. BHÀRADVÀM
 10. 15 KANHADINNA

PHẨM BN 

 1. MIGASÌRA
 2. SÌVAKA
 3. UPAVÀNA
 4. ISIDINNA
 5. SAMBULA KACCÀNA
 6. KHITAKA
 7. SONA-POTIRIYAPUTTA
 8. NISABHA
 9. USABHA
 10. KAPPATA-KURA

PHẨM NĂM

 1. KUMÀRA-KASSAPA
 2. DHAMMAPÀLA
 3. BRAHMÀLI
 4. MOGHARÀIAM
 5. VISÀKHA
 6. CÙLAKA
 7. ANÙPAMA
 8. VAJJITA
 9. SANDHITA

 CHƯƠNG B: PHẨM BA KỆ

 1. ANGANIKA-BHÀRADVÀIA
 2. PACCAYA
 3. BÀKULA
 4. DHANIYA
 5. MÀTANGA-PUTTA
 6. KHUJJA-SOBHlTA
 7. VÀRANA
 8. PASSIKA
 9. YASOIA
 10. SÀTIMATTIYA
 11. UPÀLI
 12. UTTARAPÀLA
 13. ABHIBHUTA
 14. GOTAMA
 15. HÀRITA
 16. 18 VIMALA

CHƯƠNG BỐN PHẨM BỐN KỆ

 1. NÀGASAMÀLA
 2. BHAGU
 3. SABHIYA
 4. NANDAKA
 5. JAMBƯKA
 6. SENAKA
 7. SAMBHỪTA
 8. RÀHƯLA
 9. CANDANA
 10. DHAMMIKA
 11. SABBAKA
 12. MUDITA

 CHƯƠNG NĂM PHẨM NĂM KỆ

 1. RÀJADATTA
 2. SUBHÚTA
 3. GIRIMÀNANDA
 4. SUMANA
 5. VADDHA
 6. NADIKASSAPA
 7. KASSAPA ở GAYÀ
 8. VAKKALI
 9. VIFGITASENA
 10. YASADATTA
 11. SONA-KƯTIKANNA
 12. KOSIYA

CHƯƠNG SÁU PHẨM SÁU KỆ

 1. SAPPADÀSA
 2. MALUNKYAPUTTA
 3. KULLA
 4. MAHÀNÀGA
 5. TEKICCHAKÀRI
 6. KASSAPA Ở URUVELÀ
 7. KÀTIYÀNA
 8. MIGAJÀLA
 9. JENTA
 10. SUMANA
 11. NHÀLAKA-MUNI
 12. BRAHMADATTA
 13. SIRIMANDA
 14. SABBHAKÀMA

CHƯƠNG BẢY PHẨM BẢY KỆ

 1. SUNDARASAMUDDA
 2. LAKUNTAKA BHADDĨYA
 3. BHADDA
 4. SOPÀKA
 5. SARABHANGA

CHƯƠNG TÁM PHẨM TÁM KỆ

 1. MAHÀ-KACCÀYANA
 2. S1RIMITTA
 3. MAHÀ-PANTHAKA

CHƯƠNG CHÍN PHẨM CHÍN KỆ

 1. BHÙTA

CHƯƠNG MƯỜI PHẨM MƯỜI KỆ

 1. KÀLUDÀYIN
 2. EKAV1HÀRIYA
 3. MAHÀ-KAPPINA
 4. CÙLA- PANTHAKA
 5. KAPPA
 6. UPASENA
 7. GOTAMA

CHƯƠNG MƯỜI MỘT PHẨM MƯỜI MỘT Kệ

 1. SANKICCA

CHƯƠNG MƯỜI HAI PHẨM MƯỜI HAI KỆ

 1. SÌLAVAT
 2. SUNÌTA

Xem từ kinh 141 -242

CHƯƠNG MƯỜI BA PHẨM MƯỜI BA KỆ

 1. SONA KILIVISA

CHƯƠNG MƯỜI BỐN PHẨM MƯỜI BỐN KỆ

 1. REVATA
 2. GODATTA

CHƯƠNG MƯỜI LĂM PHẨM MƯỜI SÁU KỆ

 1. ANNÀ-KINDANNA
 2. UDÀYIN

CHƯƠNG MƯỜI SÁU PHẨM HAI MƯƠI KỆ

 1. ADHIMUTTA
 2. PÀRÀPARIYA
 3. KELAKÀNI
 4. RATTHAPÀLA
 5. 252.MÀLUNKYÀPƯTTA
 6. SELA
 1. BHADDHIYA-KÀLIGODHÀYAPUTTA
 2. ANGULIMÀLA
 3. ANURUDDHA
 4. PÀRÀPARIYA

CHƯƠNG MƯỜI BẢY PHẨM BA MƯƠI KỆ

 1. PHUSSA
 2. SÀRIPUTTA
 3. ÀNANDA

CHƯƠNG MƯỜI TÁM PHẨM BÔN MƯƠI KỆ

 1. MAHÀ KASSAPA

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN PHẨM NẢM MƯƠI KỆ

 1. TÀLAPUTA

CHƯƠNG HAI MƯƠI PHẨM SÁƯ MƯƠI KỆ

 1. MAHÀ MOGGALLÀNA

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT PHẨM BẢY MƯƠI MỐT KỆ

 1. VANGISA

Xem từ kinh 243 -264

 

TRƯỞNG LÃO NI KỆ

 PHẨM MỘT TẬP 1 KỆ

 1. VÔ DANH NI
 2. MUTTA
 3. PƯNNA
 4. TISSA
 5. MỘT TISSA KHÁC
 6. DHIRÀ
 7. MỘT DHIRA KHÁC
 8. MITTA
 9. BHADHA
 10. UPASAMA
 11. MUTTA
 12. DHAMMADINNÀ
 13. VISÀKHÀ
 14. SUMANA
 15. UTTARA
 16. SUMÀNÀ
 17. DHAMIMA
 18. SANJHÀ

PHẨM HAI TẬP HAI KỆ

 1. ABHIRUPA-NANDA
 2. JENTI
 3. MẸ CỦA SUMANGALA
 4. ADDHAKASI
 5. 23. CITTA
 6. METTIKA
 7. MUTTÀ
 8. MẸ CỦA ABHAYÀ
 9. ABHAYA
 10. 28. SAMA

PHẨM BA TẬP BA KỆ

 1. MỘT SAMA KHÁC
 2. UTTAMA
 3. MỘT UTTAMA KHÁC
 4. DANTIKA
 5. UBBIRI
 6. SUKKÀ
 7. SIELA
 8. SOMA

PHẨM BỐN TẬP BỐN KỆ

 1. BHADDÀ

PHẨM NĂM TẬP NĂM KỆ

 1. MỘT TỶ KHEO NI VÔ DANH
 2. VIMALÀ, XƯA LÀ MỘT KỲ NỮ
 3. SIHÀ
 4. SUNDARINANDÀ
 5. NANDUTTARA
 6. MITTAKALI
 7. SUKULÀ
 8. SONÀ
 9. BHADDÀ KUNDALAKESÀ
 10. PATACARA
 11. TỶ KHEO NI TUYÊN BỐ VỀ CHÁNH TRÍ
 12. DƯỚI SỰ LẢNH ĐẠO CỦA PATACARA
 13. CANDA

PHẨM SÁU TẬP SÁU KỆ

 1. NĂM TRĂM PATACARA51
 2. VASITTHI
 3. 5 KHEMA
 4. SUJATA
 5. ANOPAMÀ
 6. MAHAPAJ APATIGOTAMI
 7. GUTTA
 8. 57. VUAYA

PHẨM BY                                   

TẬP BẢY KỆ

 1. UTTARA
 2. CÀLÀ
 3. UPACALA

 PHẨM TÁM TẬP TÁM KỆ

 1. SISUPACALA

 PHẨM CHÍN TẬP CHÍN KỆ

 1. MẸ CỦA VADDHA

PHẨM MƯỜI TẬP MƯỜI KỆ

 1. KISAGOTAMI

PHẨM MƯỜI MỘT TẬP MƯỜI HAI KỆ

 1. UPPALAVANNA

PHẨM MƯỜI HAI TẬP MƯỜI HAI KỆ

 1. PUMÀ HAY PUNNIKA

PHẨM MƯỜI BA TẬP MƯỜI BA KỆ

 1. AMBAPALI
 2. ROHINI
 3. CÀPÀ
 4. SƯNDAR1
 5. SUBHA CON NGƯỜI THỢ VÀNG

PHẨM MƯỜI BỒN TẬP BA MƯƠI KỆ

 1. SUBHA ở RỪNG XOÀI CỬA JIVAKA

 PHẨM MƯỜI LĂM TẬP BỐN MƯƠI KỆ

 1. ISIDASI

 PHẨM MƯỜI SÁU ĐẠI PHẨM

 1. SUMEDHA

Xem kinh 1-73 :Trưởng Lão Ni Kệ

Kinh Tiểu Bộ tập 1

Kinh Tiều Bộ tập 2

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2