Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Phật cho người tại gia


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Phật cho người tại gia
 • Tác giả : Thích Nhật Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 923
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12100000012467
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỤC LỤC

Lời tựa cho lần tái bản thứ

Lời nói đầu

Ý nghĩa và cách thức tụng kinh

A. PHẦN DẪN NHẬP

 1. Nguyện hương
 2. Đảnh lễ Tam bảo
 3. Tán hương
 4. Tán dương giáo pháp

PHẦN CHÁNH KINH

I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC

 1. Kinh tiểu sử Đức Phật
 2. Kinh người áo trắng
 3. Kinh mười nghiệp thiện
 4. Phật nói kinh tám điều trai giới
 5. Kinh nhân quả đạo đức
 6. Kinh lời vàng Phật dạy
 7. Kinh soi gương nhân cách
 8. Kinh phân biệt nghiệp báo
 9. Kinh định luật nghiệp
 10. Kinh nghiệp tạo sai biệt
 11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng
 12. Kinh phước thế gian

II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ

 1. Kinh thiện sinh
 2. Kinh phước đức
 3. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong
 4. Kinh bảy loại vợ
 5. Kinh bốn ân lớn
 6. Kinh mọi người bình đẳng
 7. Kinh không có giai cấp
 8. Kinh sống trong hòa hợp
 9. Kinh hóa giải tranh cãi
 10. Kinh hòa hợp và hòa giải
 11. Kinh chuyển luân thánh vương
 12. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
 13. Kinh quốc gia cường thịnh
 14. Kinh Hiền Nhân

III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ

 1. Kinh chuyển pháp luân
 2. Kinh mười hai nhân duyên
 3. Kinh chánh tri kiến
 4. Kinh ba dấu ấn thực tại
 5. Kinh thực tập vô ngã
 6. Kinh nhận diện vô ngã
 7. Kinh chuyển hóa cái tôi
 8. Kinh nền tảng đức tin
 9. Kinh kiến thức và trí tuệ
 10. Kinh thuyết minh và xác minh
 11. Kinh bảy điều nên biết
 12. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
 13. Kinh tham ái là gốc khổ đau
 14. Kinh dụ ngôn người bắt rắn
 15. Kinh lời Phật qua các con số
 16. Kinh nương tựa ai khi Phật qua đời?

IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYẾN HÓA

 1. Kinh cốt lõi thiền tập
 2. Kinh bốn pháp quán niệm
 3. Kinh quán niệm hơi thở
 4. Kinh các cấp thiền quán
 5. Kinh bốn loại hành thiền
 6. Kinh ẩn dụ về thành trì
 7. Kinh sống trong hiện tại
 8. Kinh căn bản tu tập
 9. Kinh tu các pháp lành
 10. Kinh phát tâm bồ đề
 11. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
 12. Kinh từ bi và hồi hướng
 13. Kinh tám điều giác ngộ
 14. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ

 1. Kinh Phổ Môn
 2. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 3. Kinh A Di Đà
 4. Kinh Sám hối sáu căn
 5. Kinh Sám hối hồng danh
 6. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
 7. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
 8. C. PHẦN SÁM NGUYỆN
 9. Bát-nhã Tâm kinh
 10. Niệm Phật
 11. Năm điều quán tưởng
 12. Quán chiếu thực tại
 13. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)
 14. Sám mười nguyện Phổ Hiền
 15. Sám quy mạng
 16. Sám quy y
 17. Sám quy nguyện 1
 18. Sám tu tập
 19. Sám quy nguyện 2
 20. Sám nguyện
 21. Sám hồng trần
 22. Sám tống táng
 23. Hồi hướng công đức
 24. Lời nguyện cuối
 25. Đảnh lễ Ba ngôi báu

D. PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sám nguyện

Phụ lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thông Phật giáo

Phụ lục 3: Các ngày ăn chay

Phụ lục 4: Sách đồng tác giả

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2