Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> 38 pháp hạnh phúc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 38 pháp hạnh phúc
 • Tác giả : Pháp Sư Maha Thongkham Medhivongs
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 459
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 120100000010009
 • OPAC : 10009
 • Tóm tắt :

10009 -  38 PHÁP HẠNH PHÚC

PHÁP SƯ MAHA THONGKHAM MEDHIVONGS ( biên soạn)

NXB . TÔN GIÁO   ( 459 trang )

                        LỜI NÓI ĐẦU

 

Tôi có phát nguyện từ lâu là phải sửa chữa quyển “ 38 Pháp An Lành” và ấn tống năm 1961 vì nhiều nguyên nhân .

1. Trước kia là những bài thuyết pháp của tôi về an lành có in bằng ronéo, Đại đức Hộ Giác nhận thấy hữu ích cho người tu Phật, nên ngài hỏi ý kiến tôi để ấn tống. Lúc ấy, tôi chưa làm hoàn toàn những bài pháp an lành cuối cùng, từ pháp thứ XXXIII đến pháp thứ XXXVIII, nên Đại đức Hộ Pháp vui lòng soạn giúp những pháp an lành còn dở dang ấy.

2. Nhiều vị Phật tử có nhã ý muốn tôi làm sao viết lại thành một quyển sách hơn là những thời pháp, trình bày pháp an lành của Đức Thế Tôn, vì trước kia tôi thuyết để hồi hướng cho một, hai vị thiện tín tùy theo nhân duyên của mổi vị.

4 Và nhân tiện đây, tôi cũng xin đổi tên quyển “38 pháp an lành” thành “38 pháp hạnh phúc”, vì tôi đã sửa chữa toàn bộ.

6. Do nhờ phước báu của sự cố gắng sưu tầm quyển sách này, tôi xin hồi hướng phước báu này đến các bậc hửu ân của chúng tôi, quý ông bà có tâm trong sạch xin ấn tống quyển kinh này và tất cả chư thiên, Phạm thiên, chư thiện tín cùng chúng sanh trong thế giới này được đắc kỳ sở nguyện.

7. Xin hồi hướng phước báu này đến GS Thuần Phong vì ông không nài cực nhọc, hy sinh thì giờ quý báu của ông, sửa chữa lỗi chính tả cũng như văn phạm. Tôi nguyện cầu cho ông được vạn sự như ý.

Maha Thongkham Medhivongs

Viết xong mùa Đông năm 1967 (Phật lịch 2510) tại Vạn Tượng

                               MỤC LỤC

Lời nói đầu ………………………………………………………..     7

Nguyên nhân có pháp hạnh phúc…………………………………..   11

KỆ NGÔN I ……………………………………………………….    17

      Hạnh phúc  I – Không thân cận kẻ ác

 Hạnh phúc II – Thân cận bậc thiện tri thức

 Hạnh phúc III -  Cúng dường bậc đáng cúng dường

KỆ NGÔN II …………………………………………………………          58

Hạnh phúc IV - Ở tại xứ nên ở

Hạnh phúc V – Tánh cách người có việc lành để dành khi trước

Hạnh phúc VI – Giữ mình theo lẽ chánh

KỆ NGÔN III …………………………………………………………         84

Hạnh phúc VII – Học nhiều hiểu rộng

Hạnh phúa VIII – Có nghề

Hạnh phúc  IX – Học thông được luật

Hạnh phúc X – Người nói lời chân thật

KỆ NGÔN IV………………………………………………………….138

Hạnh phúc XI – Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha

Hạnh phúc XII – Nết hạnh tiếp độ con

Hạnh phúc XIII – Nết hạnh tiếp độ vợ

Hạnh phúc XIV – làm xong việc của mình

KỆ NGÔN V …………………………………………………………         177

Hạnh phúc XV – Nết hạnh bố thí

Hạnh phúc XVI – Hành theo pháp

Hạnh phúc XVII – Giúp đỡ quyến thuộc

Hạnh phúc XVIII – Nết hạnh làm những việc vô tội

KỆ NGÔN VI……………………………………………………………223        

Hạnh phúc XIX – Nết hạnh tránh xa tội lỗi

Hạnh phúc XX -  Thu thúc sự uống rượu

Hạnh phúc XXI – Không dễ nuôi các pháp

KỆ NGÔN VII ………………………………………………………… 253

Hạnh phúc XXII – Tôn kính bậc đáng tôn kính

Hạnh phúc XXIII – Nết hạnh khiêm nhường

Hạnh phúc XXIV – Tri túc vui thích trong của đã có

Hạnh phúc XXV – Nết hạnh biết ơn người

Hạnh phúc XXVI – Nết hạnh tùy thời nghe pháp

KỆ NGÔN VIII ………………………………………………………    299

Hạnh phúc XXVII – Nhẫn nại

Hạnh phúc XXVIII – Nết hạnh người dễ dạy

Hạnh phúc XXIX – Nết hạnh được gặp các vị Sa môn

Hạnh phúc XXX – Biết biện luận Phật pháp theo thời

KỆ NGÔN IX……………………………………………………………342

Hạnh phúc XXXI – Cố gắng đoạn tuyệt điều ác

Hạnh phúc XXXII – Hành Phạm hạnh

Hạnh phúc XXXIII – Nết hạnh thấy các Diệu Đế

Hạnh phúc XXXIV – Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn

KỆ NGÔN X …………………………………………………………..                 414

Hạnh phúc XXXV – Tâm không xao động vì pháp thế gian

Hạnh phúc XXXVI – Không có sự uất ức

Hạnh phúc XXXVII – Dứt khỏi phiến não

Hạnh phúc XXXVIII – Biết tự tại

PHỤ ĐÍNH ……………………………………………………………        451

             Kinh hạnh phúc .

                        LỜI NÓI ĐẦU

 

Tôi có phát nguyện từ lâu là phải sửa chữa quyển “38 Pháp An Lành” và ấn tống năm 1961 vì nhiếu nguyên nhân

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học