Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
 • Tác giả : Thích Như Điển
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 286
 • Nhà xuất bản : Sariputra Giáo dục Từ Thiện Hội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000006888
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT NÓI LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ VIỆC THÀNH LẬP THẾ GIỚI

THÍCH NHƯ ĐIẾN

Sariputra Giáo dục Từ Thiện Hội Ấn Tống

Pl.2549-DL. 2006 ( Bính Tuất )

 

MỤC LỤC

QUYỂN THỨ NHẤT

PHẨM ĐỊA ĐỘNG Thứ nhất

NAM DIỄM PHÙ ĐỀ Phẩm thứ hai

Phẩm SÁU NƯỚC LỚN Thứ ba

Phẩm THẦN DẠ XOA Thứ tư

QUYỂN THỨ HAI

Phẩm LẬU XẢ KỲ LỢI TƯỢNG VƯƠNG thứ năm

Phẩm TỨ THIÊN HẠ Thứ sáu

Phẩm SỐ LƯỢNG thứ bảy

Phẩm THIÊN TRỤ XỨ Thứ tám

QUYỂN THỨ BA

Phẩm VƯỜNG HOA HỶ Thứ 9

Phẩm XE TRONG VƯỜN thứ 10

Phẩm VƯỜN ÁC KHẨU Thứ 11

Phẩm VƯỜN LẪN LỘN ( tạp nhạp) Thứ 12

Phẩm VƯỜN BA LỢN DẠ ĐA Thứ 13

QUYỂN THỨ TU

Phẩm Thành Đề Đầu Lại Tra Thứ 14

Phẩm Thành Tỳ Lưu Lặc Xa Thứ 15

Phẩm Thành Tỳ Lưu Bát Xoa Thứ 16

Phẩm Thành Tỳ Sa Môn Thứ 17

QUYÊN THỨ NĂM

Phẩm Thiên và Phi Thiện chiến đấu với nhau Thứ 18

Phẩm Nhựt Nguyện Hành Thứ 19

 

QUYỂN THỨ SÁU

Phẩm vì sao Thứ 20

 

QUYỂN THỪ BẢY

Phẩm Thọ Sanh Thứ 21

Phẩm THỌ LƯỢNG Thứ 22

QUYỂN THỨ TÁM

Phẩm Địa Ngục Thứ 23

Phẩm Tiện Sanh Địa Ngục – Cứu cánh Địa ngụ Hắc Thằng thứ Hai

Hắc thằng Địa ngục Phẩm Cứu cánh

PhẩmTụ Khái Địa ngục Thứ ba

Phẩm Địa Ngục Khiếu Hoán Thứ tư

Phẩm Địa Ngục Đại Khiếu Hoán Thứ Năm

Phẩm Địa Ngục Thiêu Chính thứ sáu

Phẩm Địa Ngục Đại Thiêu Chính thứ Bảy

Phẩm A-tỳ Chỉ Địa Ngục Thứ Tám

Phẩm Vườn Ngoài Ngăn cách Địa ngục Thứ chín

Phẩm Địa Ngục Diêm La Thứ Mười

QUYỂN THỨ CHÍN

Phẩm Tiểu Tam tai và bệnh tật Thứ 24

Phẩm Tiểu Tam tai và Đao binh Thứ Hai

Phẩm Tiểu Tam tai về Đói khát Thứ Ba

QUYỂN THỨ MƯỜI

Đại Tam tai-Phẩm Hỏa Tai thứ 25

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học