Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Nhựt hành của người tại gia tu Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhựt hành của người tại gia tu Phật
 • Tác giả : Tỳ Kheo Hộ Tông
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 216
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008258
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NHỰT HÀNH CỦA NGƯỜI TẠI GIA TU PHẬT

TỲ KHƯU HỘ TÔNG

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI TỰA

Quyển kinh này phát sanh do các bậc Thiện Tín Saigon có tâm tín thành trong sạch, mong làm việc pháp thí, là một điều phước rất cao quý, nên cầu  atma trích dịch để phân phát cho những hàng cư sĩ mộ đạo thấy rõ chơn lý nhà Phật và thực hành theo, ngõ hầu hưởng hạnh phúc thanh cao trong đời này và kiếp sau.

Quyển kinh này đã diễn ra quốc âm, nay tái bản, có duyệt chánh và thêm pháp trích lục trong các kinh, nhất là hạnh phúc kinh Mangalasutta.

Do quả phước của pháp thí này, cầu cho tất cả chúng sanh đừng có thù oán lẫn nhau, đừng có  sự làm hại lẫn nhau, đừng có khổ não, hãy hòa hảo nhau, thương yêu nhau và cho được an vui lâu dài, cho có chánh kiến, xu hướng theo Phật pháp, mau đến Niết-bàn, dứt khỏi sanh tử luân hồi, hưởng quả vô sanh bất diệt.

Mong thay…

VAMSARAKKHITA Bhikkhu

( HỘ TÔNG Tỳ - khưu )

 

MỤC LỤC

Lời tựa

Phật pháp lược giải

PHẦN I : LỄ BÁI TAM BẢO

-         Bài thỉnh Chư Thiên

-         Lễ bái Tam Bảo tóm tắt

-         Lễ Đức Xá lợi

-         Kinh Hồi Hướng Chư Thiên

PHẦN II : LUẬT CƯ SĨ TÓM TẮT

-         Phép tu bước đầu

-         Chúc người mới Quy y

-         Phép thọ Ngũ Giới

-         Bát Quan Trai Giới

-         Chi của Ngủ Giới

-         Chi của Bát Quan Trai Giới

-         Hạn kỳ trong phép Thọ Giới

-         Tóm tắt  thọ trì Bát Quan  Trai

-         Việc nên làm

-         Phép niệm Phật có 3 cách

-         Thập ác nghiệp

-         Thập tiện nghiệp

-         Tứ thập nghiệp

-         Giải về 14 phép dâng cúng

-         Phương pháp dâng cúng vật dụng

-         Bài thỉnh Pháp Sư

-         Thỉnh Tỳ -khưu Tăng tụng Kinh cầu an

-         Kệ Hồi hướng đến Chư Thiên

-         Lễ bái Phụ mẫu kệ

-         Bài Sám hối

-         Kinh tụng rãi tâm bác ái đến tất cả các hướng

-         Kinh hồi hướng

-         Phương pháp nên suy sét hàng ngày

-         Kệ  Vô thường – Khổ não- Vô ngã

PHẦN III : PHÁP TRÍCH LỤC

-         III Pháp trích lục

-         Pháp thường tự hóa

-         Giải rằng

-         Giải về pháp Bố thí

-         Giải về tích thọ trì Ngũ Giới

-         Pháp niệm Phật tham Thiền

-         Cách niệm Phật

-         Tham Thiền

-         Năm phép cái

-         Giải về tích niệm Phật

-         Pháp của Đức Thế Thích giải cho Chư Thiên nghe

-         Toát yếu

-         Phật ngôn

 

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học