Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Trì giới độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trì giới độ
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 159
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008160
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Mục Lục

Chương I: Ý Nghĩa về Luật và Giới

1. Ý nghĩa về Luật

2. Giới là gì

Chương II: Phân tích  Giới

1. Những phương tiện khác nhau của Giới

2. Giới lthu thúc

3. Trí thu thúc

4. Giới không vi phạm

5. Vì sao được gọi là Giới

6. Lợi ích của Giới

Chương III: Các học Giới

I. Giới hai chi

   1. Giới nên làm và Giới không nên làm

   2. Giới ngăn trừ và Giới không ngăn trừ

   3. Giới có nương tựa  và Giới không nương tựa

   4. Giới tạm thời và Giới chung thân

   4. Giới hữu han và Giới vô hạn

   5. Phàm giới và thánh giới

II. Giới ba chi

  1. Ba loại giới theo cách thọ trì

   2. Ba loại giới Uposatha

   3. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   5. Ba loại giới khác

   6. Ba loại giới khác

III. Giới bốn chi

  1. Bốn loại giới

   2. Bốn loại giới khác

   3. Bốn loại giới khác

   4.Tứ thanh tịnh giới 

III. Giới bala mật

  1. Bồ Tát giữ kiêng tránh giới như thế nào

   2. Những đặc điểm do kiêng tránh giới mang lại

   3. Bồ Táttu tập hạnh giới như thế nào

   4. Giới bala mật

   5. Ba bậc của giới Bala Mật

   6. Về hình thức của trì giới độ

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học