Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
 • Tác giả : Santakicco Bhikkhu
 • Dịch giả : NS. Tịnh Sự & Thích Huệ Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 254
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính
 • Năm xuất bản : 1973
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 2281
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

YAMAKA KHANDHAYAMAKA UẨN-SONG

Soạn dịch: NS TỊNH SỰ THÍCH HUỆ LỰC

 

SẮC UẨN GỐC CÓ 8 BÀI

-921. Câu mở rằng: sắc-Uẩn đang diệt với Người nào

Câu hỏi rằng: Thời Thọ-Uẩn đang diệt với Người ấy phải chăng?

Chi pháp của câu hỏi là: Tất cả người đang từ cõi Hữu-sắc gọi sát na Diệt của Danh và Sắc-Nghiệp Diệt lần chót trong kiếp sống ấy.

Chi-Pháp của câu hỏi là: Người đang từ cõi Ngủ-Uẩn gọi là sát na tử của Tâm Tử Cỏi Ngủ-Uẩn, 35 sở hữu họp với Sắc-Nghiệp diệt lần chót.

Bởi thế lời hỉ đây thuộc về VẤN ĐỀ HOÀN BỊ. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc-Uẩn đang diệt với người nào, thời Thọ-Uẩn đang diệt với người ấy phải chăng?

Đức Thế Tôn Ngài lấy: Người đang tử cõi Vô-Tưởng gọi sát na diệt lần chót của bọn Mạng Quyền, là chi pháp của phần câu mở mà thôi.

Mới trả lời đoạn trước mới có ý bát như vầy: Người đang từ cõi Vô- Tưởng . Sắc- Uẩn đang diệt mà Thọ-Uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy.

Rồi Ngài lấy: Người đang từ cỏi Ngủ-Uẩn gọi là sát na từ của Tâm Tử cỏi Ngủ-Uẩn, 35 sở hữu họp với Sắc-Nghiệp diệt lần chót người ấy, là chi pháp của câu mở  và câu hỏi điều đặng cả.

Cho nên Phật Ngài đáp đoạn sau không có ý bát như vầy còn người đang từ cõi Ngũ –Uẩn, Sắc Uẩn đang diệt và Thọ Uẩn cũng đang diệt.

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay.

-         922. Câu mở rộng: hay là Thô Uẩn đang diệt với người nào.

Câu hỏi rằng: Thời Sắc-Uẩn đang diệt với người ấy phải chăng?

Chi pháp cảu câu mở là: Tất cả người đang là cõi Hữu Tâm gọi sát na diệt của Tâm Tử, 35 sở hữu hợp và Sắc-Nghiệp diệt lần chót trong cõi Ngũ-Uẩn.

Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả đang từ cõi Ngủ Uẩn gọi sát na diệt của Tâm Tử cỏi

Ngủ-Uẩn , 35 sở hữu họp và Sắc Nghiệp diệt lần chót, là chi phát của câu mở và câu hỏi đều đặng cả.

Cho nên Phật Ngài đáp đoạn  sau không có bát như vậy: cón người đang từ cõi Ngũ-Uẩn, Thọ-Uẩn, đang diệt, Sắc-Uẩn cũng đang diệt.

Lời đápkết luận của bài hỏi Ngược đây là CÁCH GIẢI THÍCH THEO LỐI ĐI NGAY

-         3  đôi sao trùng, chỉ đổi Uẩn

-         923. Sắc Uẩn đang diệt với người nào.

Thời tưởng đang diệt với người ấy phài chăng?

-         Người đang từ cỏi Vô Tướng, Sắc Uẩn đang diệt mà Tưởng Uẩn chẳng  phải đang diệt với người ấy. Còn người đang từ cõi Ngủ-Uẩn, Sắc –Uẩn đang diệt và Tưởng-Uẩn  cũng đang diệt

-         924 . Hay là Tưởng-Uẩn đang diệt với người nào.

Thời Sắc-Uẩn đang diệt với Người ấy phải chăng?

-         Người đang từ cỏi Vô-Sắc, Tưởng-Uẩn đang diệt  mà Sắc Uẩn chẳng phải đang  diệt và Sắc-Uẩn cũng đang diệt.

-         925 . Uẩn dang diệt với Người nào.

Thời Hành –Uẩn đang diệt với Người ấy phải chăng?

Người đang từ cõi Vô-Tưởng, Sắc-uẩn đang diệt mà Hành-Uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy.

Còn người đang từ cỏi Ngủ-Uẩn, sắc-Uẩn đang diệt và Hành Uẩn cũng đang diệt.

-926. Sắc-Uản đang diệt với người nào.

Thời Sắc-Uẩn đang diệt với người ấy phải chăng?

-         Người đang từ cõi Vô –Sắc, Hành-Uẩn đang diệt mà Sắc-Uẩn  chẳng phải đang diệt với người ấy.

Còn người đang từ cỏi Ngủ-Uẩn, Hành-Uẩn đang diệt mà Thức Uẩn chẳng phải  đang diệt với người ấy.

Còn người đang tử cỏi Ngủ-Uẩn, Sắc-Uẩn đang diệt và Thức-Uẩn cũng đang diệt.

-         928 . hay là Thức-Uẩn đang diệt với Người nào.

Thời Sắc-Uẩn đang diệt với Người ấy phải chăng?

-                     Người đang từ cỏi Vô-Sắc, Thức-Uẩn đang diệt mà Sắc-Uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy.

Còn người đang từ cỏi Ngủ-Uẩn, Thức-Uẩn đang diệt và Sắc Uẩn cũng đang diệt…

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học