Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Chú giải Tiểu tụng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Tiểu tụng
 • Tác giả : Nānamoli
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 583
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000009973
 • OPAC : 9973
 • Tóm tắt :

– CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG

             Bản Pāli  “ Bhadantacariya Buddhaghosa

             Bản Anh ngữ  : Nānamoli

             Bản Việt ngữ  : Tỳ Khưu Siêu Minh

                    NXB TÔN GIÁO - HÀ NỘI 

 

                          Mục Lục

I .      Tam quy ( Saranattaya )

II.      Thập giới ( Dasasikkh2pada )

III .    Ba mưởi Hai Thể  ( Dvattimsàkàrà )

IV .    Nam Tử Hỏi Đạo ( Kumarapanha )

V .     Kinh Điềm Lành  ( Mangala Sutta )

VII . Kinh Châu Báu  ( Ratana Sutta )

VIII .  Kinh Bảo Tàng ( Nidhikanda Sutta )

Chương I

          Đoạn I  - Nhập Đề

Chương II

          Thập Giới

Chương III

          Ba mươi Hai Thể

Chương IV

          Nam Tử Hỏi Đạo

Chương V

          Kinh Điềm Lành

Chương VI

          Kinh Châu Báu

Chương VII

          Kinh Ngoài Bức Tường

Chương VIII

          Kinh Bảo Tàng

          Kinh Từ Tâm

          Lời Bạt

Tái Bút

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học