Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Khandhayamaka Căn - Song


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
 • Tác giả : Santakicco Bhikkhu
 • Dịch giả : NS. Tịnh Sự & Thích Huệ Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 1201000002282
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Yamaka Khandhayamaka Căn - Song

Siêu Minh Diệu Pháp Căn Song

Santakicco Bhikkhu

Soạn dịch Ns. Tịnh Sự

Thích Huệ Lực

Giảng đường Siêu Lý

211B/44/37 Phú Định Chợ Lớn

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học