Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Chú giải Trưởng Lão Ni kệ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Trưởng Lão Ni kệ
 • Tác giả : William Pruit
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 662
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000009965
 • OPAC : 9965
 • Tóm tắt :

  CHÚ GIẢI TRƯỞNG LÃO NI KỆ

 ( Paramatthadīpanī  Therīgāthā – Atthakathā )

 Bản tiếng Pàli : ACARIYA DHAMMAPALA

 Bản tiếng anh : WWILIAM PRUIT

 Bản Việt ngữ : TỲ KHƯU SIÊU MINH

 NXB TỔNG HỢP TP.HCM   2008

Lời giới thiệu

Trưởng lão Ni kệ đã nhận được rất nhiều chú ý bên phương Tây cả trăm năm qua. Tập chú giải này nguyên thủy do ngài Pischel ấn bản, bản thảo theo mẫu tự Latin vào năm 1883, và tái bản lần thứ hai, cộng với phần phụ lục do ngài K.R Norman và L. Alsdorf xuất bản vào năm 1966. Bà Rhys Davids đã xuất bản, bản dịch tiếng Anh các đoạn kệ này dưới tựa đề Những đoạn kệ Trưởng lão Ni ( Psalms of the Sisters ) vào năm 1909. Bà cũng gồm cả các trích đoạn, trích từ đoạn chú giải đưa ra những chuyện kể chi tiết các trưởng lão Ni (Elders`Verser II) vào năm 1971, bao gồm một lời giới thiệu với phần thảo luận chi tiết những khía cạnh như là một cách sắp xếp cả đoạn kệ, ngày tháng và luật kệ được sử dụng. Bản dịch của bà Rhys David và tập tái bản của bản dịch K.R.Norman, được gộp lại với tựa đề “ Vần kệ Các nữ tu Phật Giáo Cổ Đại”.

Trong bản dịch tập chú giải về các đoạn kệ này, tôi chủ yếu dựa trên bản dịch các đoạn kệ được sửa lại của ngài K.R. Norman, và bản phê bình của lần tái bản đầu tiên.

Tôi luôn tri ơn sự trợ giúp của bạn bè và các học giả đã dành cho tôi trong nhiều năm qua, và tôi cũng đặc biệt phải cám ơn Hội Thánh Điển Pāli đã cho phép tôi được hoàn tất tác phẩm này.

 

 MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Các chữ viết tắt

CHƯƠNG I

PHẨM 1 –TẬP MỘT KỆ

          Chú giải bài kệ Trưởng lão Ni Vô Danh

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Muttā

          Chú giải bài kệ Trưởng lão Ni Punnā

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Tissā

          Chú giải những bài kệ chư vị Trưởng lão Ni Tissā khác

PHẨM 2 –TẬP HAI KỆ

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Abhirupanan dã

          Chú giải bài kệ trưởng Lão Ni Jentā

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Addhakāsi

          Chú giải bài kệ Ni Cittā

          Chú giải bài kệ Ni Samā

PHẨM 3 – TẬP BA KỆ

          Chú giải các bài kệ Trưởng Lão Ni Sāmā Khác

          Chú giải các bài kệ Trưởng lão Ni Uttamā

          Chú giải các bài kệ Trưởng Lão Ni Uttamā Khác

          Chú giải các bài kệ Trưởng lão Ni Dantikā

          Chú giải các bài kệ Ni Somā

PHẨM 4 – TẬP BỐN KỆ

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Bhaddā Kāpilānī

PHẨM 5 – TẬP NĂM KỆ

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Vô Danh

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Vimalā

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Sihā

          Chú giải bài kệ Trưởng Lão Ni Sundarī Nandā

          Chú giải bài kệ Trưởng lão Ni

PHẨM 6 – TẬP SÁU KỆ

          Chú giải đoạn kệ của năm trăm Trưởng Lão Ni là các bà mẹ

          Chú giải đoạn kệ Trưởng Lão Ni Vāsitthī

PHẨM 7 – TẬP BẢY KỆ

          Chú giải đoạn kệ Trưởng Lão Ni Uttarā

          Chú giải đoạn kệ Trưởng lão Ni Cālā

PHẨM 8 – TẬP TÁM KỆ

          Chú giải đoạn kệ Trưởng Lão Ni Sīsupacālā

PHẨM 9 – TẬP CHÍN KỆ

PHẨM 10 – TẬP MƯỜI MỘT KỆ

PHẨM 11 – TẬP MƯỜI HAI KỆ

PHẨM 12 – TẬP MƯỜI SÁU KỆ

PHẨM 13 – TẬP HAI MƯƠI KỆ

PHẨM 14 – TẬP BA MƯƠI KỆ

PHẨM 15 – TẬP BỐN MƯƠI KỆ

PHẨM 16 – ĐẠI PHẨM KỆ

KẾT LUẬN

 

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học