Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 1
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 821
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỤC LỤC    KINH TIỂU BỘ   TẬP I

 TIỂU TỤNG  

 1. TAM QUY
 2. THẬP GIỚI
 3.  BA MƯƠI HAI PHẦN
 4. NAM TỬ HỎI ĐẠO
 5. KINH ĐIỀM LÀNH
 6. KINH CHÂU BÁU
 7. KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG
 8. KINH BẢO TÀNG
 9. KINH LÒNG TỪ

PHÁP CÚ

 1. PHẨM SONG YẾU
 2. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
 3. PHẨM TÀM
 4. PHẨM HOA
 5. PHẨM KẺ NGU
 6. PHẨM HIỀN TRÍ
 7. PHẨM A-LA-HÁN
 8. PHẨM NGÀN
 9. PHẨM ÁC
 10. PHẨM HÌNH PHẠT
 11. PHẨM GIÀ
 12. PHẨM TỰ NGÃ
 13. PHẨM THẾ GIAN
 14. PHẨM PHẬT ĐÀ
 15. PHẨM AN LẠC
 16. PHẨM PHẨN NỘ
 17. PHẨM HỶ ÁI
 18. PHẨM HỶ ÁI
 19. PHẨM PHẨN NỘ
 20. PHẨM CẤU UẾ
 21. PHẨM PHÁP TRỤ
 22. PIHẨM ĐẠO
 23. PHẨM TẠP LỰC
 24. PHẨM ĐỊA NGỤC
 25. PHẨM VOI
 26. PHẨM THAM ÁI
 27. PHẨM TỶ-KHEO
 28. PHẨM BÀ-LA-MÔN

Xem trực tuyến 2  phần trên

KINH PHẬT TỰ THUYẾT   Xem trực tuyến kinh này

CHƯƠNG 1: PHẨM BỒ ĐỀ
CHƯƠNG 2: PHẨM MUCCALINDA
CHƯƠNG 3: PHẨM NANDA
CHƯƠNG 4: PHẨM MEGHIYA
CHƯƠNG 5: PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA
CHƯƠNG 6: PHẨM sanh ra đã MÙ
CHƯƠNG 7: PHẨM NHỎ
CHƯƠNG 8: PHẨM PATALIGAMIYA

KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY   Xem trực tuyến Kinh này

CHƯƠNG MỘT: TẬP MỘT - PHÁP

PHẨM I
PHẨM II
PHẨM III

CHƯƠNG HAI :TẬP HAI PHÁP

PHẨM I
PHẨM II

CHƯƠNG BA : TẬP BA PHÁP

PHẨM I
PHẨM II
PHẲM III
PHẨM IV
PHẨM V

CHƯƠNG BỐN : BỐN PHÁP
PHẨM I

KINH TẬP Xem trực tuyến Kinh này

CHƯƠNG MỘT :  PHẨM RẮN URAGAVAGGA

 1. KINH RẮN
 2. DHANIYA
 3. KINH CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG
 4. KINH KASIBBÀRADVÀJA, NGƯỜI CÀY RUỘNG
 5. KINH CUNDA
 6. KINH BẠI VONG
 7. KINH KẺ BẦN TIỆN
 8. KINH TỪ BI
 9. KINH HEMAVATA
 10. KINH ÀLAVAKA
 11. KINH THẮNG TRẬN
 12. KINH ẨN SỈ

CHƯƠNG HAI : TlỂU PHẨM  

 1. KINH CHÂU BÁU
 2. KINH HÔI THỐI
 3. K1NH XẤU HỔ
 4. KINH ĐIỀM LÀNH LỚN
 5. KINH SÙCILOMA
 6. KINH HÀNH CHÁNH PHÁP
 7. KINH PHÁP BÀ LA MÔN
 8. KINH CHIẾC THUYỀN
 9. KINH THẾ NÀO LÀ GIỚI
 10. KINH ĐỨNG DẬY
 11. KINH RÀHULA
 12. KINH VANGÌSA
 13. KINH CHÁNH XUẤT GIA
 14. KINH DHAMMIKA

CHƯƠNG BA : ĐẠI PHẨM  (Xem trực tuyến kinh này)

 1. KINH XUẤT GIA
 2. KINH TINH CAN
 3. KINH KHÉO THƯYET
 4. KINH SUNDARIKA BHÀRADVÀJA
 5. KINH MÀGHA
 6. KINH SABHIYA
 7. KINH SELA
 8. KINH MŨI TÊN
 9. KINH VÀSETTHA
 10. KINH KOKÀLIYA
 11. KINH NÀLAKA
 12. KINH HAI PHÁP TÙY QUẨN

CHƯƠNG BỐN : PHẨM TÁM  Xem trực tuyến kinh này

 1. KINH VỀ DỤC
 2. KINH HANG ĐỘNG TÁM KỆ
 3. KINH SÂN HẬN TÁM KỆ
 4. KINH THANH TỊNH TÁM KỆ
 5. KINH TỐI THẮNG TÁM KỆ
 6. KINH GIÀ TÁM KỆ
 7. KINH TISSAMETTEYYA
 8. KINH PASƯRA
 9. KINH MÀGANDIYA
 10. KINH TRƯỚC KHI BỊ HỦY HOẠI
 11. KINH TRANH LUẬN
 12. SỰ TẬP HỢP NHỎ BÉ
 13. NHỮNG VẤN ĐỀ TO LỚN
 14. KINH TUVATAKA
 15. KINH CHẤP TRƯỢNG
 16. KINH SÀRIPUTTA

CHƯƠNG NĂM: TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN BỜ BÊN KIA (Xem trực tuyến kinh này)

 1. BÀI KỆ MỞ ĐẦU
 2. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN AJITA
 3. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TISSAMETTEYYA
 4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PUNNAKA
 5. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN METTAGU
 6. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN DHOTAKA
 7. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UPASÌVA
 8. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN NANDA
 9. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN HEMAKA
 10. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA
 11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA
 12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKANNÌ
 13. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRÀVUDHA
 14. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UDAYA
 15. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN POSÀLA
 16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊNMAGHARÀJA
 17. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PINGIYA

KẾT LUẬN

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2