Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Bản giải Siêu Lý Trung Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bản giải Siêu Lý Trung Học
 • Tác giả : Đại trưởng lão Tịnh Sự
 • Dịch giả : Đại trưởng lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 375
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP/Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12100000012447
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỤC LỤC

CĂN SONG

CHƯƠNG THIỆN

CHƯƠNG BẤT THIỆN

CHƯƠNG VÔ KÝ

CHƯƠNG DANH

UẨN SONG

 1. PHẦN ĐỊNH DANH

IAl. CÂU LỌC – THUẬN TÙNG

IA2. CÂU LỌC – ĐỐI LẬP

IA3. CÂU LỌC – CĂN LUÂN – THUẬN TÙNG

IA4. CÂU LỌC – CĂN LUÂN – ĐỐI LẬP

IB1. THUẦN UẨN – THUẬN TÙNG

IB2. THUẦN UẨN – ĐỐI LẬP

IB3. THUẦN UẨN – CĂN LUÂN – THUẬN TÙNG

IB4. THUẦN UẨN – CĂN LUÂN – ĐỐI LẬP

 1. PHẦN HÀNH VI

IIA1. HÀNH VI – SANH – HIỆN TẠI

THUẬN TÙNG – HỎI VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – HỎI VỀ CÕI

THUẬN TUNG – HỎI VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – HỎI VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỔI LẬP – THUỘC NGƯỜI VÀ CÕI       

IIA2. HÀNH VI – SANH – QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIA3. HÀNH VI – SANH – VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIA4. HÀNH VI – SANH – HIỆN TẠI QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐÓI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIA5. HÀNH VI – SANH – HIỆN TẠI VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TỤNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TỪNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI                                                                                 

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIA6. HÀNH VI – SANH – QUÁ KHỨ VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP I THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB1. HÀNH VI – DIỆT – HIỆN TẠI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB2. HÀNH VI DIỆT – QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB3. HÀNH VI – DIỆT – VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP- THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB4. HÀNH VI – DIỆT – HIỆN TẠI QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP-THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB5. HÀNH VI – DIỆT – HIỆN TẠI VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIB6. HÀNH VI – DIỆT – QUÁ KHƯ VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI                                                                              

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC1. HÀNH VI – SANH DIỆT – HIỆN TẠI                                              

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC2. HÀNH VI – SANH DIỆT – QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC3. HÀNH VI – SANH DIỆT – VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC4. HÀNH VI – SANH DIỆT – HIỆN TẠI QUÁ KHỨ

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC5. HÀNH VI – SANH DIỆT – HIỆN TẠI VỊ LAI     

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

IIC6. HÀNH VI – SANH DIỆT – QUÁ KHỨ VỊ LAI

THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ NGƯỜI                                                                         THUẬN TÙNG – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ CÕI

ĐỐI LẬP – THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI

III. PHẦN ĐẠT TRI

HIỆN TẠI – THUẬN TÙNG

HIỆN TẠI ĐỐI LẬP

QUÁ KHỨ – THUẬN TÙNG

QUÁ KHỨ – ĐỐI LẬP

VỊ LAI – THUẬN TÙNG

VỊ LAI – ĐỐI LẬP

HIỆN TẠI QUÁ KHỨ – THUẬN TÙNG

HIỆN TẠI QUÁ KHỨ ĐỔI LẬP

HIỆN TẠI VỊ LAI THUẬN TÙNG

HIỆN TẠI VỊ LAI ĐỐI LẬP

QUÁ KHỨ VỊ LAI – THUẬN TÙNG

QUẢ KHỨ VỊ LAI – ĐỐI LẬP

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Lý thuyết và thực tế
Lý thuyết và thực tế
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
A Tỳ Đàm Yếu Luận
A Tỳ Đàm Yếu Luận
Mười Hai Nhân Duyên
Mười Hai Nhân Duyên
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Khái Lược Duyên Hệ
Khái Lược Duyên Hệ
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu