Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Đại Niệm Xứ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Niệm Xứ
 • Tác giả : Thiền sư U Silanada
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Aggasami Trần Minh Tài
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : Như Lai thiền viện
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000004816
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Niệm Xứ

Tác Giả: Thiền sư U Silananda

Dịch Giả: Tỳ kheo Khánh Hỷ

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SOẠN DỊCH

PHẦN 1 - GIẢNG GIẢI

Lời Giới Thiệu

Chương 1 - Quán Sát Thân Trong Thân

Chương 2 - Quán Sát Thọ Trong Thọ

Chương 3 - Quán Sát Tâm Trong Tâm

Chương 4 - Quán Sát Pháp Trong Pháp

Chương 5 - Bảo Đảm Thành Đạo

 

PHẦN 2 - KINH ĐẠI NIỆM XỨ

PHẦN 3 - HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN

Thiền tha thứ

Thiền Từ ái

Thiền Minh Sát

GHi chú

Pali-Việt đối chiếu

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Lý thuyết và thực tế
Lý thuyết và thực tế
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
A Tỳ Đàm Yếu Luận
A Tỳ Đàm Yếu Luận
Mười Hai Nhân Duyên
Mười Hai Nhân Duyên
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Khái Lược Duyên Hệ
Khái Lược Duyên Hệ
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu